Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757QL827
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TTRV6

Служители пряко подчинени на кмета

Връзки с обществеността

Мирена Чоновска

   Контакти

         тел.      0877474760

         email:   pr@brezovo.bg

ОМП

Стефан Бахчеванов

   Контакти

         тел.      

         email:   omp@brezovo.bg

Финансов контрольор и Човешки ресурси

Венета Иванова

   Контакти

         тел.      0886689555

         email:   veneta.ivanova@brezovo.bg