Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5
Училища Детски градини ЦПЛР

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

В системата на образованието в община Брезово, обл. Пловдив, функционират 4 общински училища и 2 общински детски градини. От 16 населени места в общината в три има учебни заведения: гр. Брезово, с. Борец и с. Стрелци.

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 1. ДГ „Вела Благоева“- гр. Брезово – общинска детска градина (средищна)
 2. ДГ „Роза“  - с. Борец – общинска детска градина

 

УЧИЛИЩА

 

Неспециализирани училища (в т.ч. средищни  и защитени):

 

 1. НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Борец
 2. ОУ  „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стрелци (средищно и защитено)         
 3. СУ „Христо Смирненски“ – гр. Брезово (средищно)

 

Професионална гимназия

 1. ПГ „Златю Бояджиев“ – гр. Брезово

 

Приоритетни задачи в областта на образованието:

 

 1. Създаване и поддържане на добри условия за нормалното функциониране на общинските учебни заведения
 2. Подпомагане усилията на училищните ръководства за ресурсно осигуряване на образователно-възпитателния процес чрез прилагане системата на делегирани бюджети на базата на единни разходни стандарти и осигуряване на дофинансиране  за маломерните паралелки и други дейности в общинските училища
 3. Намаляване броя на необхванатите  и подлежащи на задължително обучение деца и ученици от 5 до 16-годишна възраст и подпомагане на дейността  на екипа  по обхват при изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 4. Подпомагане дейността на учебните заведения при провеждане на дистанционно обучение на децата и учениците.
 5. Осигуряване на транспорт за пътуващите ученици и учители до средищните и приемащи училища
 6. Подобряване на материално-техническата база за училищна и предучилищна  подготовка

 

Учебните заведения на територията на Община Брезово имат много добър сграден фонд, добре поддържана материално-техническата база и добри специалисти. Децата и учениците се обучават и възпитават в съответствие с индивидуалните им образователни потребности, като им се осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията.