Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Общински съветници

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.10.2022

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба и проекти.

 

2. Постоянна комисия по образованието, културата, спорта, здравеопазване, социална политика, обществен ред и вероизповедание.

 

3. Постоянна комисия по устройство на територията, инфраструктура, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване и селско и горско стопанство.