Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.02.2023

ПРАВИЛНИК

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО

 

Приет с реш. №5, п-л №3 от 26.11.2015 г., изм. с реш. №331, п-л №37 от 29.03.2018 г., изм. и доп. с реш. №41, п-л №4 от 30.01.2020 г., изм. с реш. №55, п-л №5 от 13.02.2020 г., изм. и доп. с реш.

№234, п-л №19 от 26.11.2020 г., изм. и доп. с реш. №295, п-л №25 от 25.03.2021 г., изм. и доп. с реш. №333, п-л №27 от 27.05.2021 г.

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Обществените отношения в общината, свързани с местното самоуправление и местната администрация, се уреждат според Конституцията и законите в Република България.

Чл.2. Общинският съвет - Брезово организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, действащото законодателство и съгласно разпоредбите на този Правилник.

 

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.3. Общинският съвет - Брезово е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.

Чл.4. Общинският съвет - Брезово се състои от 13 общински съветници.

Чл.5. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.6. /1/ Първото заседание на новоизбрания ОбС се свиква от Областния управител и се провежда в 14 дневен срок от обявяване на резултатите от изборите.

/2/ Преди началото на първото заседание, новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в

 

присъствието на граждани на Общината, на Областния управител или на негов представител и на председателя, или член на Общинската избирателна комисия.

/3/ Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на ОбС.

/4/ Първото заседание на новоизбраният Общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на Общинския съвет се избира председател на съвета.

/5/ Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на дейности по чл.17 от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.

/6/ Дейността му не може да противоречи на ЗМСМА, други закони, актове на Министерския съвет и настоящия Правилник.

/7/ Той решава и други въпроси от местно значение неуредени с този правилник, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.7. Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

 1. по негова инициатива;
 2. по искане на една трета от общинските съветници;
 3. по искане на една пета от избирателите на общината;
 4. по искане на областния управител.

В случаите по ал. 7, т. 2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

Чл.8. Общинският съвет заседава в гр. Брезово, освен когато обстоятелствата налагат или съветниците решат заседанието да се проведе на друго място.

 1. КОНСТРУИРАНЕ Чл.9./1/ Общинският съвет избира:
 1. (доп. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) председател на Общинския съвет,

съгласно чл.21, ал.1, т.3 и чл. 24, ал.1 от ЗМСМА;

 1. изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина с имената на номинираните кандидати;
 2. всеки   съветник   гласува   с   интегрална   бюлетина,   на   която   отбелязва предпочитания кандидат, поставя в плик и пуска плика в изборната урна;
 3. гласът е действителен, ако в плика  е намерена една  бюлетина с посочен предпочитан кандидат.
 4. Недействителни са бюлетините, когато:
 
 • са намерени в избирателната кутия без плик;
 • в избирателния плик е поставена бюлетина на която са отбелязани повече от един кандидат;
 • върху тях са дописани думи и знаци;
 • не са по установения образец;
 • празните пликове се смятат за недействителни бюлетини;
 1. за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.
 2. може да избере един или повече зам. председатели, съгласно чл.24, ал.2 от ЗМСМА;
 3. може да избере обществен посредник, съгласно чл.21а, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.10. /1/ Общинският съвет:

 1. създава постоянни и временни комисии по различни направления на своята дейност и определя наименованието, числеността и състава им. Председателите и членовете на комисиите се избират от състава на съветниците;
 2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината;
 3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 5. (изм. с р-е №295, п-л 25 от 25.03.2021 г.) приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 6. определя размера на местните такси;
 7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства и кметските наместници;
 
 1. взема решения за обявяване на частна общинска собственост на имоти, които са престанали да бъдат публична общинска собственост и за обявяване за публична общинска собственост на имоти, които са престанали да бъдат частна общинска собственост;
 2. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
 3. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 4. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 5. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 6. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 7. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 8. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 9. създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
 10. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 11. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;
 12. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 13. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 14. одобрява символи и печат на общината;
 15. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 16. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за
 

празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

 1. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
 2. приема решение за определяне размера на възнаграждението за изпълнение задълженията на общинския съветник, съгласно чл. 34, ал.1 и 2 от ЗМСМА;
 3. определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време;
 4. (нова с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на община Брезово.

/2/ приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

/3/ взема решения за отмяна на актове на кмета, издадени в нарушение на решенията на общинския съвет.

Чл.11. Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на комисиите.

Чл.12. Общинския съветник може да бъде избран най-много в две Постоянни комисии.

 

 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Чл.13. /1/ Председателят на Общинския съвет осъществява своята дейност, съгласно ЗМСМА и този Правилник.

/2/ В случаите, определени от законите, изпълнява и функции, възложени му от централни държавни органи.

Чл.14. При отсъствие на Председателя на Общинския съвет, заседанието на съвета се председателства от зам. председателя /ако има избран такъв/ или от избран от заседанието общински съветник /чл.24, ал.4 от ЗМСМА/.

Чл.15. Председателят на Общинския съвет:

 1. удостоверява с подписа си текстовете на приетите от Общинския съвет актове;
 2. удостоверява   с   подписа   си   верността   на   протоколите от заседанията на Общинския съвет;
 3. съхранява печата на Общинския съвет;
 4. осигурява дейността на Общинския съвет, чрез Общинска администрация и звеното по чл.29”а” от ЗМСМА;
 5. при необходимост делегира свои функции на зам. председателя /ако има избран такъв/ или на определен от него съветник;
 
 1. възлага задачи на съветниците свързани с дейността на Общинския съвет и ги подпомага в тяхната дейност /чл.25, т.5 от ЗМСМА/;
 2. подготвя програма за заседанията на Общинския съвет за полугодието;
 3. организира предварителната подготовка на заседанията на Общинския съвет и координира работата на Постоянните комисии, като разпределя внесените материали по комисиите;
 4. свиква Общинския съвет на заседания и подготвя проекта за дневен ред, съгласно приетия план и актуалните проблеми;
 5. ръководи заседанията на съвета;
 6. съгласувано с ръководствата на групите съветници, създава ред в заседателната зала;
 7. определя мястото за провеждане на заседанията;
 8. поддържа връзки и провежда консултации с групите съветници;
 9. ръководи работата на служителите от звеното по чл.29”а” от ЗМСМА и отговаря за срочното представяне на решенията на Общинския съвет на Областния управител и на кмета на общината, за изпълнение;
 10. организира приемни дни за гражданите по селищата и възлага присъствието на съветниците;
 11. извършва контрол по изпълнение на този Правилник и решенията на Общинския съвет;
 12. представлява Общинския съвет пред външни лица и организации;
 13. председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по реда на чл.22, ал.2 от ЗМСМА;
 14. подпомага съветниците в тяхната дейност; 20. (отм. – реш. №331/2018 г.)
 1. (изм. с р-е №55, п-л 5 от 13.02.2020 г.) следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет.
 2. (доп. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) прави предложение до кмета на общината, за назначаване и освобождаване от длъжност на служителите от звеното по чл.29“а” от ЗМСМА, и утвърждава длъжностните им характеристики.

Чл.16. /1/ Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение, освен тези които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

/2/ Общинският съвет определя възнаграждение на председателя в зависимост от определената продължителност на работното му време, но в размер не по-голям от 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

 

/3/ Председателят на Общинския съвет работи на ненормиран работен ден и има право на:

 1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;
 2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания по Кодекса на труда; Чл.17./1/ Правомощията на председателя се прекратяват:
 1. с прекратяване пълномощията на Общинския съвет;
 2. съгласно чл.24, ал.3 от ЗМСМА.

 

 1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

Чл.18./1/ Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

/2/ Основните права на общинските съветници са определени в чл.33 от ЗМСМА.

/3/ Полагането на клетва се удостоверява с подписването на клетвен лист.

/4/ Общинските съветници реализират своите права и задължения в заседанията на Общинския съвет, в постоянните и временни комисии, представителните групи.

Чл.19./1/ Общинския съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на Постоянни и временни комисии на съвета;
 2. да предлага включването в дневният ред на заседанията на Общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и внася проекти за решения.
 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. да отправя питания към кмета и зам.-кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго.

/2/ Държавните органи, стопанските и обществени организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

/3/ Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.20./1/(изм. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, като общия размер на възнаграждението на общинския съветник за

 

един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец.

/2/ За времето, през което изпълнява задълженията си по ЗМСМА, общинският съветник получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.

/3/ Пътните и други разноски направени от общинския съветник, във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

/4/ (изм. и доп. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) Общинският съветник не може:

 1. Да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие;
 2. Да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;
 3. (изм. с р-е №234, п-л 19 от 26.11.2020 г.) Да извършва дейности, които водят до нарушаване на забрана или ограничение по глава осма, раздел ІІ от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

/5/ (нова с р-е №295, п-л 25 от 25.03.2021 г.) В едномесечен срок от полагането на клетвата лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по чл.34, ал.5, т.1 и 2 от ЗМСМА, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Когато общински съветник има частен интерес, той е длъжен да предприеме действие за предотвратяване на конфликт на интереси по глава осма, раздел III от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

/6/ Зам. председателят на Общинския съвет и обществения посредник получават възнаграждение /ако са избрани/ след решение на Общинския съвет. Чл.21. /1/ Общинският съветник е длъжен:

 1. Да присъства на заседанията на Общинския съвет и Постоянните комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
 2. Да поддържа връзка, с избирателите, да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет.

/2/ При неизпълнение на задълженията си по ал.1, т.1 по неуважителни причини, и неуведомяване писмено на председателя на ОбС, от възнаграждението на общинския съветник, определено с решение на ОбС, се удържат средства в размер на 50 лв. за всяко неучастие.

/3/ Общинският съветник по време на заседание няма право:

 1. да прекъсва изказващия се;
 
 1. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
 2. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
 3. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл.22. /1/ (изм. и доп. с р-е №295, п-л 25 от 25.03.2021 г. ) Общинският съветник не може да извършва дейности и да участва при вземане на решения, когато е налице конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ. Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

/2/ Ако са налице обстоятелства по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да декларира наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

/3/ Сигнал за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на когото са станали известни обстоятелства по ал.1.

/4/ При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, Общинският съвет може да отложи вземането на решението и да сезира Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

/5/ (нова с р-е №234, п-л 19 от 26.11.2020 г.) За общинския съветник, включително за председателя на общинския съвет, не е налице конфликт на интереси при участие в подготовката, обсъждането и приемането на бюджета на общината и на възнаграждението на кметовете, на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

Чл.23./1/ (изм. и доп. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при условията на чл.30, ал.4 от ЗМСМА.

1. (отм. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) 2. (отм. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) 3. (отм. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.)

/2/ При възникнала необходимост от отсъствие по уважителни причини от заседание общинския съветник уведомява писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета.

/3/ Новоизбраният общински съветник на мястото на предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА в сроковете и по реда на чл.30, ал.7 и ал.8 от същия закон.

Чл.24. Председателят на Общинският съвет писмено информира ръководителите на държавните органи, стопански и обществени организации за задълженията им

 

по чл.33, ал.2 от ЗМСМА по оказване съдействие на общинския съветник, във връзка с изпълнение на функциите му.

Чл.25./1/ Молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите се получават лично от общинският съветник и се предоставят на компетентните органи и организации чрез Председателя на Общинския съвет.

/2/ Обществено-значими въпроси се предлагат за обсъждане и решаване от Общинския съвет.

/3/ Общинските съветници участват по график в постоянно - действащата приемна на Общинския съвет.

Чл.26. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

 1. забележка;
 2. отнемане на думата;
 3. отстраняване от заседание;
 4. удържане на сума от възнаграждението на общинския съветник.

Чл.27. /1/ Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

/2/ Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.28.   Председателят   на   общинския   съвет   отнема   думата   на общински съветник, който:

 1. по   време   на   изказването  си   има   наложена   дисциплинарна  мярка  от предвидената в чл.26, т.1 от правилника;
 2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.29. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

 1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
 2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

Чл.30. /1/ Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.26 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

/2/ Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

 
 1. КМЕТСКИ СЪВЕТНИЦИ

(нов с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.)

 

Чл.30а. (нов с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.) /1/ За подпомагане на кметовете на кметства при изпълнение на техните функции по чл. 46 от ЗМСМА, с решение на общото събрание на населението в кметствата се избират кметски съветници по реда на ЗПУГДВМС.

/2/ За кметски съветници могат да бъдат избирани лица, които имат избирателни права и постоянен и/или настоящ адрес в съответното населено място.

/3/ Общото събрание на населението се свиква от кмета на кметството или с решение на кметския съвет и се председателства от избран член на събранието.

/4/ Общото събрание на населението избира кметски съветници, както следва:

 1. за кметства над 350 до 500 души по постоянен адрес - 7 кметски съветници;
 2. за кметства над 500 души по постоянен адрес - 9 кметски съветници;

/5/ Решението на събранието, относно проведения избор за кметски съветници, се обявява от кмета на кметството на таблото за обяви в кметството, на сайта на населеното място и се изпраща от него до кмета на общината и председателя на общинския съвет. След това се публикува на сайта на Община Брезово.

/6/ Пълномощията на кметския съветник се прекратяват предсрочно:

 1. при поставяне под запрещение;
 2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 3. при подаване на оставка до събранието, чрез кмета на кметството;
 4. при отсъствие на повече от 4 заседания на кметския съвет.

/7/ При предсрочно прекратяване на пълномощията на кметски съветник по ал. 6, събранието може да избере нов съветник, който упражнява пълномощия до изтичане мандата на кмета на кметството.

Чл.30б. (нов с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.) /1/ Кметският съвет се свиква на заседание от кмета на кметството не по-рядко от един път на тримесечие.

/2/ Заседанията са открити. Кметът осигурява условия за присъствие на граждани, които не са избрани за кметски съветници. Те участват със съвещателен глас при обсъждане на въпросите от дневния ред и са длъжни да спазват установения ред.

/3/ Кметският съвет заседава и взема решение, когато присъстват повече от половината от членовете му.

/4/ Дневният ред на заседанието се предлага от кмета на кметството. Предложения за включване или отпадане от дневния ред на заседанието на точки

 

могат да правят присъстващите кметски съветници или граждани с избирателни права в съответното населено място. Дневният ред се приема с гласуване.

/5/ На заседанието на кметския съвет се води протокол, в който се отбелязват приетите решения. Протоколът се подписва от кмета на кметството, протоколиста и присъстващите кметски съветници.

/6/ Решенията на кметския съвет се обявяват на таблото за обяви в кметството, на сайта на населеното място и се изпращат до кмета на общината и председателя на общинския съвет.

Чл. 30в. (нов с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.) /1/ Кметският съвет:

 1. обсъжда и приема становище по проекто-бюджета на общината в частта му, касаеща съответното кметство, което се изпраща до кмета на Община Брезово и до Общинския съвет;
 2. разглежда информация от кмета на кметството за изпълнение на общинския бюджет в частта за кметството;
 3. приема становища за благоустройствени и комунални мероприятия, които е необходимо да се проведат в населеното място;
 4. приема становища по предложения за решения на Общински съвет -Брезово за разпореждане с общинско имущество в населеното място, които се депозират в деловодството на общинския съвет;
 5. приема доклада за дейността и проблемите на кметството, който се разглежда от общинския съвет;
 6. подпомага безвъзмездно кмета на кметството при организирането и провеждането на мероприятия за благоустрояване и хигиенизиране и при стопанисване на обектите общинска собственост на територията на населеното място;
 7. подпомага кмета на кметството при осигуряване на обществения ред и полската охрана.

/2/ Кметският съвет изпълнява и други функции, възложени му с решение на общото събрание на населението или на Общински съвет - Брезово.

/3/ Дейността на кметския съвет се отчита веднъж годишно, заедно с отчета на кмета на кметството.

/4/ Кметският съвет продължава да изпълнява функциите си до избиране на нов такъв.

Чл.30г. (нов с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.) /1/ В населените места, които не са административен център на кметство, за подпомагане на кметските наместници при изпълнение на техните функции, по решение на общото събрание на населението се избират обществени съвети.

/2/ Обществените съвети се формират, приемат решения и имат функциите по чл.30б, чл.30в и чл.30г от този Правилник.

 

/3/ Броят на членовете на обществените съвети в населени места, които не са кметства, се определя на пет члена.

 

 1. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

(изм. с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.)

 

Чл.31. /1/ Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация.

/2/ (изм. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) Минималният брой за образуване на група е двама съветници.

Чл.32. Всяка група съветници представя решение за образуването си, списък на членовете и ръководството. Решението и списъка се подписват от всички общински съветници от състава на групата.

/1/ Групите на съветниците и промените в техния състав се вписват в специален регистър. Същите се обявяват пред Общинския съвет.

/2/ Всеки общински съветник може да членува само в една група.

Чл.33. Председателят на групата може да изразява мнението на групата, да чете декларации и прави официални предложения.

 

 1. КОМИСИИ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

(изм. с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.)

 

Чл.34. /1/ Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии.

/2/ Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от две постоянни комисии.

/3/ Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.

Чл.35. /1/ Постоянните и временни комисии имат за задача:

 1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на възникналите въпроси;
 2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
 3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

/2/ В работата си постоянните и временни комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

Чл.36./1/ По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които предават в Общинския съвет и на съответните заинтересовани лица.

 

/2/ При обсъждане на въпроси в комисиите, вносителят на материала или негов представител присъства задължително на заседанието и дава необходимите разяснения.

/3/ На заседание на Общинския съвет, Председателят на комисията или определен от него член изразява становището й по обсъждания въпрос и прави предложение за решение, като съобщава обсъжданите варианти.

/4/ Заседанията на комисиите и техните решения се протоколират.

Чл.37. /1/ Временните комисии се създават от Общинския съвет по конкретен повод за проучване на отделни въпроси.

/2/ Предложение за образуване на временна комисия може да прави Председателят на Общинския съвет, Постоянната комисия или най-малко трима съветници.

Чл.38. Комисиите осъществяват своята дейност:

 1. по собствена инициатива;
 2. в съответствие с плана /програмата/ за заседанията на Общинския съвет;
 3. по възложени от Председателя на Общинския съвет задачи.

Чл.39./1/ Комисиите се свикват на заседание:

 1. от Председателя на ОбС;
 2. от Председателя на комисията;
 3. по инициатива на 1/3 от членовете.

/2/ Заседанието се провежда в присъствието на повече от половината членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с явно гласуване.

/3/ При липса на кворум за провеждане на заседание се съставя протокол, в който се отразява присъствието и се подписва от присъстващите общински съветници.

/4/ Комисиите могат да заседават в случай на необходимост и по време на заседание на общинския съвет с негово решение.

/5/ Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й не по-малко от 2 работни дни преди деня за провеждане на заседанието, като определи проекта за дневен ред и уведоми вносителите по него. Членовете на комисията разглеждат материалите за заседанието, получени от звеното по чл.29а, ал.2 ЗМСМА.

/6/ Комисията може да иска от вносителя допълнителна информация в писмен вид или становище от кмета, когато той не е вносител по разглежданите въпроси. Визираните лица са задължени да отговорят най-късно в 7-дневен срок от получаване на искането.

/7/ Комисиите могат да провеждат съвместни заседания. Решенията се вземат общо или самостоятелно.

 

/8/ Заседанията на комисиите са открити. При необходимост могат да бъдат привлечени за участие външни лица, като експерти и консултанти с право на съвещателен глас. Те могат да получават възнаграждение по граждански договор.

/9/ Размерът на възнаграждението е в зависимост от обема и сложността на работата.

/10/ Гражданският договор се сключва и подписва от кмета на общината по писмено предложение на Председателя на Общинския съвет или съответната Постоянната комисия.

Чл.40. Постоянните комисии отчитат своята дейност пред Общинския съвет 2 пъти в годината при подготовка отчета на Председателя на ОбС.

Чл.41. Общинският съвет създава Постоянни комисии по направления и дейност:

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА, НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРОЕКТИ

 

/1/ В комисията се обсъждат въпроси по:

 1. (изм. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) Управление на общинската собственост

– придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 1. Частен бизнес – подпомагане, насърчаване на средния, малкия и семейния бизнес.
 2. Финанси, данъци, такси и цени.
 3. Общински бюджет-приемане и контрол по изпълнението му.
 4. Структурата на Общинската администрация и фонд работна заплата.
 5. Търговия и услуги.
 6. Общински   предприятия   -   създаване,   преобразуване   и   прекратяване   на дейността им.
 7. Проекти за нормативни документи обсъждани в Общинския съвет.
 8. Вземане решения за вътрешни компенсирани промени по държавния бюджет и др.
 9. Вземане на решения за работа по проекти.

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, СПОРТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА,

ОБЩЕСТВЕН РЕД И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

 

/2/ В комисията се обсъждат въпроси по:

 1. Образование-предучилищно възпитание, структура на основното и средното образование, кадри.
 2. Спорт, отдих и туризъм.
 
 1. Култура – читалищна дейност, библиотечна дейност, музейни сбирки, ритуали, чествания.
 2. Обществен ред и сигурност.
 3. Социална политика.
 4. Здравеопазване.
 5. Вероизповедание.

 

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,

ИНФРАСТРУКТУРА, ПЪТНА И СЕЛИЩНА МРЕЖА, ОКОЛНА СРЕДА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И СЕЛСКО И ГОРСКО

СТОПАНСТВО

 

/3/ В комисията се обсъждат въпроси по:

 1. Частични изменения на застроително-регулационни планове.
 2. Промяна на подробни устройствени планове.
 3. Утвърждаване схеми за попълване на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане.
 4. Информации за дейността на отдел „АТОНО” към дирекция „Специализирана администрация”.
 5. (изм. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) Информации за проведени процедури по Закона за обществените поръчки.
 6. Разглеждане на внесени за приемане от Общинския съвет програми, планове и стратегии, свързани с околната среда, устройство на територията, пътна и селищна мрежа и др.
 7. Контрол на приетите по т.6 програми, планове и стратегии – разглеждане на отчети за изпълнението им.
 8. Разглеждане на внесени в Общинския съвет предложения на решения за реализация на екологични проекти и дейности в изпълнение на общински стратегии и програми в областта на околната среда и кандидатстване за финансиране на тези проекти от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС и др.
 9. Опазване на околната среда.
 10. Селско и горско стопанство.

Чл. 42. /1/Постоянните и временните комисии имат за задача:

 1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
 2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
 3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.
 

/2/ В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

/3/Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.

Чл.43. Броят на членовете, структурата и съставът на комисиите се определят с решение на Общинския съвет.

 

 1. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

(изм. с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.)

 

Чл.44. Общинския съвет се свиква на заседание от неговия председател съгласно чл. 23, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА.

Чл.45./1/ Датата, мястото и дневният ред се обявяват на подходящо за четене от гражданите място в 7-дневен срок преди деня на провеждането на заседанието.

/2/ (изм. и доп. с р-е №234, п-л 19 от 26.11.2020 г.) Съобщението за насроченото заседание на Общинския съвет, материалите за обсъждане и проектите за решение, се изпращат на общинските съветници с оглед на получаването им не по-късно от 3 дни преди заседанието на постоянните комисии.

Чл.46. /1/ Заседанията на Общинския съвет и неговите комисии са открити. Закрито заседание се провежда след предварително гласувана процедура за това.

/2/ Гражданите могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет и комисиите като заемат определените за тях места.

/3/ Те могат да се изказват, да отправят питания, да изразяват становища и правят предложения от компетентността на ОбС, кмета на общината или Общинския съвет и да получават отговори в устен или писмен вид. Писмените отговори се правят в 14-дневен срок след приключване на заседанието.

Чл.46а. (нов с р-е №234, п-л 19 от 26.11.2020 г.) /1/ При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

/2/ За заседанията по ал.1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

/3/ В случаите по ал.1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

/4/ Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията по ал.1, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал.1 се прилагат разпоредбите на чл.46, ал.1 и чл.39, ал.8 от ПОДОСНКВОА.

/5/ Обстоятелствата по ал.1 и ал.3 се отразяват в протокола от заседанието.

Чл.46б. (нов с р-е №234, п-л 19 от 26.11.2020 г.) /1/ При наличие на необходимост заседанията на общинския съвет да се проведат от разстояние, Председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за датата и начина на провеждане на заседанието и им изпраща по електронен път проектът за дневен ред на заседанието, заедно с всички постъпили материали по него. Уведомяването се извършва по електронен път или по телефон, 10 дни преди провеждане на заседанието.

/2/ Председателят на общинския съвет осигурява техническа възможност за провеждане на заседания от разстояние и организира връзката между общинските съветници. В случай, че на откритите заседания от разстояние желаят да присъстват граждани, същите следва да заявят това в срок до 24 часа преди провеждане на заседанието, за да им се осигури техническа възможност да участват във видеоконференцията.

/3/ Провеждането на заседание от разстояние се извършва чрез видеоконференция, позволяваща непрекъснат визуален контакт между всички общински съветници. Проверката на кворума и вземането на решения се осъществява чрез лично гласуване от всеки общински съветник - с вдигане на ръка или с гласов израз на волята си "за", "против" или "въздържал се" по начин, позволяващ на протоколчика да идентифицира всеки общински съветник.

/4/ За заседанията се изготвя видеозапис и се води протокол на хартиен носител, който е неразделна част от видеозаписа.

/5/ За свикването, реда и начина на провеждането на редовни или извънредни заседания от разстояние се прилагат съответните разпоредби на Глава втора, VIII Заседания на Общинския съвет от ПОДОСНКВОА

 

/6/ Правилата на ал.1 - 4 се прилагат и за заседанията от разстояние на постоянните комисии.

Чл.47. /1/ Общинския съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на Областния управител и кмета на общината в седем дневен срок, от приемането им. Всички актове на Общинския съвет се довеждат до знанието на населението, чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината в седемдневен срок от приемането им или по друг подходящ начин.

/2/ Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласяват по реда на ал. 1.

/3/ Актовете на Общинския съвет се обнародват в Държавен вестник, когато това е предвидено в закон.

/4/ /За нарушение на наредбите на Общинския съвет могат да се предвидят глоби в размер до 5000 лв., а за едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от право да се упражнява определена професия и дейност.

/5/ Наказателните постановления се издават от кмета на Общината, или негов заместник, въз основа на акт, съставен от длъжностни лица посочени в наредба.

/6/ Административно наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 48./1/ Кметът на общината участва в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас.

/2/ Кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл. 49. Общинският съвет заседава периодично, в определени дни и часове най- малко 6 пъти годишно, съгласно чл.27, ал.1 от ЗМСМА по предварително приета 6-месечна програма.

Чл.50./1/ Заседанията на Общинския съвет са публични.

/2/ Решенията се обявяват на населението в седемдневен срок от приемането им като се поставят на видно място извън сградата на Общинска администрация и кметствата и се пазят от заседание до заседание.

/3/ Лицата, които не са общински съветници, могат да присъстват като заемат определено от Председателя място. По време на заседанието те нямат право да нарушават реда по какъвто и да е начин.

Чл.51./1/ Предложение за закрито заседание може да направи Председателят на Общинския съвет или всеки общински съветник като бъде обявен въпросът който

 

ще се обсъжда на закритото заседание, както и необходимостта заседанието да бъде закрито, съгласно чл. 28 от ЗМСМА.

/2/ При постъпило предложение по предходната алинея, Председателят приканва външните лица да напуснат залата. След като изслушат подробна мотивировка от вносителя на предложението и го обсъдят, общинските съветници гласуват предложението за провеждане на закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването, заседанието продължава като открито или закрито.

Чл.52./1/ Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общинските съветници.

/2/ Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

/3/ Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

/4/ Решенията на Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21а, ал.3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

/5/ Решенията на ОбС по чл.21, ал.1, т.6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

/6/ Ако преди началото на гласуването група общински съветници или общински съветник изразят съмнение, че няма кворум, Председателят разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите в залата.

/7/ Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум от общински съветници.

Чл.53./1/ По предложение на Председателя на Общинския съвет, Общинският съвет приема програма за предстоящия шестмесечен период, разпределена по заседания. Програмата се приема на първото заседание от предстоящото шестмесечие.

/2/ Председателят на Общинския съвет на всяко заседание уведомява общинските съветници за новопостъпили проекти и за техните вносители.

/3/ В края на всяко заседание Председателят обявява датата на следващото заседание и проекта за дневен ред, съобразно програмата по ал.1.

/4/ До 12.00 часа, три работни дни преди заседанието, общинските съветници могат да внасят мотивирани писмени предложения относно промени в дневния ред на предстоящото заседание. Постъпилите предложения се гласуват в началото на провеждащото се заседание.

/5/ По изключение, съгласувано с Председателя на Общинския съвет, съветниците и кмета на общината могат да предложат в дневния ред на текущото заседание да се включат спешни въпроси. Това предложение се гласува, след като се изслуша един общински съветник, който не е съгласен с него.

Чл.54./1/ Председателят ръководи заседанията и дава дума на докладчиците.

 

/2/ Когато Председателят е докладчик или участва в разискванията той не може да ръководи заседанията. Ръководството се поема от зам. председателя или от един от съветниците, определен от Председателя.

/3/ Председателят няма право да вмъква реплика или лични съображения, свързани с обсъждания въпрос по време на изказване на общинските съветници.

Чл.55./1/ Общински съветник не може да се изказва без да е получил думата от Председателя.

/2/ Думата се иска от място с вдигане на ръка или предварителна заявка.

Чл.56./1/ По процедурни въпроси думата се дава незабавно.

/2/ Процедурни са въпросите, които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия дневен ред, както и такива, с които се възразява срещу конкретно неспазване на реда за водене на заседанието:

 1. за прекратяване на заседанието;
 2. за отлагане на заседанието;
 3. за отлагане на разискванията;
 4. за прекратяване на разискванията и др.
 5. отлагане на гласуването.

/3/ Процедурните въпроси се поставят кратко без да се засяга същността на главния въпрос, за не повече от две минути.

Чл.57. Общинските съветници говорят от трибуната или от място.

Чл.58. Ако ораторът се отклонява от обсъжданата тема, Председателят го предупреждава и ако нарушението продължи, му отнема думата.

Чл.59./1/ Общинският съветник има право на реплика.

/2/ Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване.

/3/ Репликата се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 3 минути.

/4/ По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много две реплики.

/5/ Не се допуска реплика на репликата.

/6/ След направените реплики, изказалият се общински съветник има право на отговор до две минути.

Чл.60./1/ При нужда времето за изказвания се определя предварително от

Председателя на Общинския съвет, съгласувано с ръководителите на групите общински съветници и се разпределя между тях пропорционално на тяхната численост.

/2/ Всяка група има право да поиска удължаване на предварително определеното време за изказване по конкретен въпрос. В този случай останалите групи имат право на съответстващото удължаване на определеното за тях време.

/3/ Отделния оратор има право на едно изказване до 10 минути ако не е приет друг регламент.

 

/4/ След предупреждение към оратора за превишаване на времето, Председателя му отнема думата.

Чл.61. Кмета на общината и заместник-кмета могат да вземат думата всеки път, когато я поискат.

Чл.62./1/ В случай, че е постъпило предложение за прекратяване или за отлагане на разискванията, преди гласуването на предложението, думата се дава на още един общински съветник, който не е съгласен с него.

/2/ Предложението за прекратяване се подлага на гласуване преди предложението за отлагане.

/3/ Ако предложението за прекратяване на разискванията бъде прието, но има представители на групи общински съветници, които не са се изказали по разисквания въпрос, думата се дава на един общински съветник от всяка група. Чл.63./1/ При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници или, когато други важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

/2/ По искане на група общински съветници, Председателят прекъсва заседанието за определено време, но не повече от 20 минути и само веднъж по време на едно заседание.

Чл.64. Заседанието може да бъде отложено за следващият работен ден с решение на Общинския съвет по предложение на Председателя или на група от общински съветници.

Чл.65./1/ Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно или тайно.

/2/ Явното гласуване се извършва:

 1. чрез вдигане на ръка;
 2. чрез саморъчно записване на имената;
 3. поименно.

/3/ Поименното гласуване става, като Председателстващият заседанието прочита имената на общинските съветници, които отговарят “за”, “против” или “въздържал се”. Вотът на всеки съветник се протоколира.

Чл.66. Тайното гласуване се извършва с бюлетини. За провеждането на тайното гласуване се избира комисия от общински съветници. Комисията утвърждава образец на бюлетина и пликове, които се подпечатват с печата на Общинския съвет.

Чл.67. Най-малко трима общински съветници или всяка представителна група могат да предложат гласуването да бъде поименно, чрез саморъчно записване на имената или тайно. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Чл.68. Председателят обявява, че се пристъпва към гласуване. Докато трае гласуването, думата не се дава на никого.

 

Чл.69. Предложението за отхвърляне се поставя на гласуване най-напред.

Предложението за отмяна, изменение или допълнение се поставя на гласуване преди цялостното гласуване по основния въпрос. Направените предложения се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване.

Чл.70./1/ Предложението се счита за прието, когато за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници или съгласно чл.27, ал.4 от ЗМСМА.

/2/ В случай, че гласовете се разделят поравно, предложението се счита за неприето и се дава възможност за продължаване на обсъждането преди повторното гласуване.

Чл.71. Когато протичането на гласуването или резултатът от него бъде оспорен, Председателят може да разпореди то да бъде повторено. Резултатът установен при повторно гласуване, е окончателен.

Чл.72./1/ За заседанията на Общинския съвет се води протокол записан на

аудионосител, от който в 3-дневен работен срок се съставя протокол на книжен носител. Той се подписва от Председателя на Общинския съвет най-късно три дни след изработването му.

/2/ Протоколист на Общинския съвет е служител на Общинска администрация/или от звеното по чл.29”а” от ЗМСМА /определени от кмета на общината по предложение на Председателя на ОбС.

/3/ В 7-дневен срок от заседанието на Общинския съвет съветниците имат право да прегледат протокола или да прослушат записа, да поискат поправки за неточни данни и при спор, въпросът да се постави на следващото заседание.

/4/ Протоколът отразява пълно заседанията на Общинския съвет. Към него се прилагат мотивите и текстът на проектите за решения, наредби, инструкции или други актове, предложенията по тях, както и окончателния текст и в случаите, когато не са четени в заседанието.

Чл.73. Поправка на фактически грешки в приетите от Общинския съвет актове се извършват по нареждане на Председателя до подписване на протокола, след като се изслушат вносителят и докладчикът на съответната комисия.

/1/ В сградата на Общинска администрация със заповед на кмета на общината се определя помещение за съхраняване актовете на Общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител.

/2/ Помещението и документацията по опис се зачисляват на отговорно лице от звеното по чл. 29”а” от ЗМСМА, определено за обслужване работата на Общинска администрация.

/3/ Длъжностното лице, отговарящо за документацията, води регистър за предоставените на гражданите актове за четене, ксерокопиране и връщане срещу подпис и заплащане, съгласно чл.22, ал.3 от ЗМСМА.

 

/4/ Таксата за ксерокопията на актовете се заплащат на касата на общината в размер определен с решение на Общинския съвет като “такса за административна услуга”.

 

 1. ВНАСЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

(изм. с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.)

 

Чл.74./1/ Председателите на постоянните и временни комисии, общинските съветници, кметът на общината, зам.кмета, секретарят на общината, кметове на кметства и гл. архитект на общината имат право да внасят за разглеждане правилници, наредби, решения, инструкции и др. актове.

/2/ Всички предложения, отправени за решаване в Общинския съвет изготвени от зам.кмета, секретаря на общината, гл.архитект и кметовете на кметства задължително се съгласуват и подписват от кмета на общината. При липса на подпис и изходящ номер от Общинска администрация предложенията се отклоняват.

/3/ Предложенията, заедно с мотивите, се отправят до Председателя на Общинския съвет и се регистрират.

/4/ Материалите и предложенията за решения по основните въпроси от дневния ред на предстоящото заседание се представят от вносителя 14 дни преди датата на заседанието.

/5/ По изключение докладни изискващи срочно решение в Общинския съвет могат да бъдат внасяни без да се обсъждат в постоянните комисии, след съгласуване с Председателя на Общинския съвет и председателите на групите съветници.

Чл.75./1/ Председателят на Общинския съвет в тридневен срок определя комисията, която да бъде водеща за всеки проект.

/2/ Водещата комисия организира и координира обсъждането на проекта, следи за спазването на сроковете и подготвя основния доклад за заседанието на Общинския съвет.

/3/ Възражения по разпределението на проектите могат да се правят от заинтересованите постоянни комисии пред Председателя на Общинския съвет в тридневен срок от получаването на разпределението.

Чл.76./1/ Постоянните комисии обсъждат проектите и депозират в Общинския съвет своите мотивирани доклади по тях не по-късно от 7 дни преди предстоящото заседание.

/2/ По предложение на съответните комисии, срокът по ал.1 може да бъде удължен от Председателя на Общинския съвет.

 

/3/ След приключване на обсъждането на проектите в комисиите, те се включват от Председателя на Общинския съвет в предстоящото заседание и не по-късно от следващото заседание на Общинския съвет.

Чл.77./1/ В своите доклади комисиите се произнасят по необходимостта, целесъобразността и финансовото осигуряване на проекта. Те правят мотивирано предложение до Общинския съвет да приеме проекта така, както е внесен, да го приеме с изменения и допълнения или да го отхвърли.

/2/ Когато са внесени два или повече проекта по един и същ проблем водещата комисия изработва общ проект, който се внася от нейно име за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

/3/ Когато отделния вносител по ал.2 не е съгласен с общия проект, той прави свой съдоклад пред Общинския съвет.

Чл.78. След обсъждането им в комисиите, проектите, заедно с мотивите към тях и докладите на комисиите, се раздават на общинските съветници в тридневен срок преди заседанието, на което да бъдат разгледани.

Чл.79./1/ Проектът се разглежда, след като Общинският съвет изслуша доклада на вносителя и докладите на съответните постоянни комисии.

/2/ Вносителят може да не прави доклад, за което трябва да уведоми Общинския съвет.

/3/ Общинските съветници могат писмено да правят предложения по отделни текстове, които представят на Председателя.

Чл.80. Общинският съвет приема решение по проектите с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници или съгласно чл.27, ал.4 от ЗМСМА с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.81./1/ Когато счете за необходимо, Общинският съвет приема решение за допълнително обсъждане на проекта и го изпраща на съответната постоянна комисия.

/2/ Проектът се включва в дневния ред на следващото заседание, ако Общинският съвет не реши друго.

Чл.82. Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на обсъждането в заседанието на Общинския съвет, а след това разглеждането на проектите може да се оттегли само с неговото съгласие.

Чл.83./1/ Право да внасят проекти за решения, декларации или обръщения имат общинските съветници, постоянните комисии на Общинския съвет и кмета на общината.

/2/ Председателят на ОбС включва проектите за решения, декларации и обръщения в дневен ред на предстоящото или на следващото заседание.

 

/3/ Решенията, декларациите и обръщенията се обсъждат в заседание на Общинския съвет и се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници или съгласно чл.27, ал.4 от ЗМСМА.

Чл.84. /1/ Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

/2/ Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок до 5 дни от разпределянето му. Чл.85. /1/Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет, заместник-председателя и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

/2/ Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

/3/ Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от секретаря на общината или служителя по чл. 29”а” от ЗМСМА.

 

Х. КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

(изм. с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.)

 

Чл.86. Общинският съвет провежда обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на шестмесечие.

Чл.87./1/ Общинските съветници имат право да отправят до кмета на общината и зам.-кмета въпроси, които имат актуален характер.

/2/ Въпросите трябва да се формулират кратко, ясно и да съдържат само необходимата информация, достатъчна за изясняване на проблема.

Чл.88./1/ Питанията се отправят чрез Председателя на Общинския съвет или чрез общинския съветник в писмена форма най-късно 72 часа преди началото на заседанието. Общинският съветник изрично посочва какъв отговор желае - писмен или устен. Председателят съобщава за постъпилите питания на първото заседание след тяхното подаване и до кого е адресирано питането.

/2/ Председателят на Общинския съвет своевременно уведомява кмета или зам.- кмета и до кого е адресирано питането.

Чл.89. Питането се снема от дневен ред, когато питащият, който го е направил отсъства от заседание на Общинския съвет.

Чл.90. Общинските съветници могат до получаване на отговора да оттеглят своите питания с писмено искане. Председателят информира за това Общинския съвет на следващото заседание.

 

Чл.91. След пристъпване към разглеждане на питането, вносителят може да го изложи в рамките на 3 минути.

Чл.92./1/ Кмета на общината или зам.кмета към когото е отправено питането дава писмен или устен отговор.

/2/ След отговора на питането общинския съветник, който го е направил, има право да зададе въпроси за доуточняване.

/3/ По отговор на питането не се провеждат разисквания.

/4/ Последен има право на реплика общинския съветник, направил питането, в която заявява дали е доволен от отговора.

Чл.93. Когато се получи писмен отговор на питането, Председателят съобщава за това на следващото заседание на Общинския съвет и връчва екземпляр от него на общинския съветник, който го е направил.

Чл.94. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

Чл.95. /1/ Общинският съвет одобрява състава на работните групи и делегациите за задгранични командировки, както и размера на средствата необходими за пътуването и пребиваването им в чужбина.

/2/ В първото си заседание след завръщането на работните групи и делегациите от чужбина Общинския съвет изслушва и одобрява отчета за работата им и ратифицира сключени от тях споразумения.

 

ХI. КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

(изм. с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.)

 

Чл.96. Орган на изпълнителната власт в Общината е кмета на Общината. Орган на изпълнителната власт в кметството е кметът на кметството.

Чл.97. Кметът на Общината и кметовете на кметства се избират пряко от населението за срок от 4 години при условия и по ред, определени със закон. Чл.98. Пълномощията на кмета на Общината и на кмета на кметството възникват от полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Чл.99. /1/При произвеждане на частични избори, за кмет на Община или за кмет на кметство, новоизбраният кмет полага клетва по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА, преди началото на първото заседание на Общинския съвет след избора, което се свиква от Председателя на съвета и се провежда в 14 дневен срок от обявяването на изборните резултати.

 

/2/ Ако в срока по ал. 1 Председателя на Общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква и провежда при условията и по реда на чл. 38, ал.6 от ЗМСМА.

Чл.100. /1/Кмета на Общината назначава безсрочно секретар на Общината.

/2/ Секретаря на Общината трябва да бъде лице с висше образование.

Чл.101./1/ Общинската администрация включва кметовете на населените места от общината, кметските наместници и изпълнителния апарат.

/2/ Структурата на Общинска администрация по време на мандата се одобряват от Общинския съвет по предложение на кмета на общината, съгласно чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.

/3/ Вътрешната организация на работата на Общинската администрация се урежда със заповеди, правилници и наредби.

/4/ Общинската администрация има свой печат и изходящо-входяща сигнатура. Чл.102./1/ Структурата на общинската администрация се одобрява с решение на Общинския съвет.

Чл.103. Средствата за работна заплата се определят от Общинския съвет по предложение на кмета на общината, съгласно чл.21, ал.1, т.2 и 5 от ЗМСМА.

Чл.104. Пълномощията на кмета на общината и кметовете на кметства се прекратяват предсрочно, съгласно чл.42 от ЗМСМА.

Чл.105. Промени в числеността и структурните единици на Общинската администрация се правят, след решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Чл.106. Общинският съвет осъществява контрол върху дейността на общинската администрация чрез:

 1. отчет на кмета на общината на полугодие и за мандата, съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА;
 2. на заседание на Общинския съвет, по предварително искане от страна на общински съветник, кмета, зам. кмета или директор на дирекция внасят отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от предишни заседания чрез доклади, анализи и информации.

Чл.107./1/ Заместник-кмета, секретарят на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, директорите на дирекции и специалистите присъстват със съвещателен глас на заседанията на Общинския съвет. При необходимост присъстват в заседанията на постоянните комисии, когато на тях се разглеждат въпроси, касаещи дейността им.

/2/ Общинската администрация има право да внася чрез кмета на общината или упълномощено от него лице свои проекти за наредби, правилници, инструкции и стратегии.

 

Чл.108. Кметът на общината осъществява своята дейност, съгласно ЗМСМА.

Чл.109./1/ Зам.-кмета на общината изпълнява задачи, възложени му със заповед от кмета на общината и го замества в случаите определи от ЗМСМА.

/2/ Правомощията на зам.кмета на общината могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.

Чл.110. Секретарят на общината осъществява своята дейност, съгласно чл.43, ал.3 от ЗМСМА.

Чл.111./1/ Кметът на кметството осъществява своята дейност, съгласно чл.46 от ЗМСМА.

/2/ Ежегодно отчита своята дейност пред населението.

Чл.112. Пълномощията на кметските наместници се определят с този правилник, съгласно чл.46а от ЗМСМА:

 1. изпълняват бюджета в частта му за населеното място;
 2. организират   провеждането   на    благоустройствени,   комунални   и    др. мероприятия;
 3. отговарят за стопанисването на определени от Общинския съвет обекти, които са общинска собственост;
 4. приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират охраната на полските имоти;
 5. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
 6. представляват кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други населени места;
 7. осигурява  извършването   на   административни  услуги   на   физически   и юридически лица;
 8. осигурява спазването на обществения ред;
 9. ежегодно отчита своята дейност пред населението;
 10. изпълняват и други функции възложени им със закон или друг нормативен документ.

Чл.113. Директорите на дирекции и началниците на отдели:

 1. проучват и разработват мерки по съответните направления от дейността им и внасят предложения по тях пред кмета на общината;
 2. организират и отговарят за изпълнението на възложените им задачи;
 3. присъстват на заседанията на постоянните комисии, съгласно чл.107, ал.1 от този Правилник.
 4. организират, координират и контролират кадровото осигуряване в своето направление на дейност и повишаване квалификацията на служителите от поверените им звена.

Чл.114. /1/ Мандатът на кметовете и кметските наместници възникват и се прекратява по реда на Изборния кодекс и ЗМСМА.

 

/2/ Трудовото правоотношение с кметовете възниква от полагането на клетва пред новоизбрания Общински съвет и се прекратява с изтичане срока на пълномощията /мандата/, или в случаите, предвидени с чл. 42, ал.1 от ЗМСМА.

/3/ Кмета на общината и кметовете на кметства имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.

/4/ (нова с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) Кметските наместници към датата на назначаването им трябва да отговарят на условията по чл.397, ал.1 от Изборния кодекс.

/5/ (изм. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) Правомощията на кметските наместници влизат в сила от деня на назначаването им по КТ и могат да се прекратяват по реда на чл.46а от ЗМСМА.

/6/ (изм. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) Трудовите книжки се оформят от спец.

„човешки ресурси”, съгласно закона.

/7/ (изм. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) Кметът на общината уведомява писмено Председателя на общинския съвет за времето на ползване на годишен отпуск или за отсъствието му от общината по други причини, както и определя заместник-кмет който ще го замества.

/8/ (изм. с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) Отпускът на кметовете и кметските наместници се разрешава със заповед на кмета на общината.

Чл.115. Трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства се определят от Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

Чл.115а. (нов с р-е №295, п-л 25 от 25.03.2021 г.) /1/ Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

/2/ В едномесечен срок от полагането на клетвата, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

/3/ Заместник-кметовете на общини и на райони, кметските наместници и секретарите на общини при назначаването им на съответната длъжност представят декларация, удостоверяваща изискванията по ал. 1.

 

ХII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ НА ОБЩИНАТА

(нов с р-е №295, п-л 25 от 25.03.2021 г., изм. с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021г.)

 

Чл.115б. (нов с р-е №295, п-л 25 от 25.03.2021 г.) Общината има право на собственост, чийто обхват и начин на придобиване се определят със закон.

Чл.115в. (нов с р-е №295, п-л 25 от 25.03.2021 г.) /1/ Общинският съвет приема самостоятелен бюджет на общината, извън държавния, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, разпределяни между общините по критерии, определени със закон.

/2/ Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси.

/3/ Когато се финансират обекти на територията на кметствата и населените места с кметски наместници и възложител е кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници или оправомощени от тях длъжностни лица се включват в съставите на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки, участват при съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Закона за устройство на територията и нормативните актове по прилагането му, и в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите.

/4/ Общината има право да емитира облигации.

/5/ При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общинският съвет определя:

 1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;
 2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.
 

/6/ Показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви "а" – "д" от Закона за публичните финанси се определят въз основа на обективни критерии, определени с наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, а капиталовите разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква "е" от Закона за публичните финанси се определят въз основа на актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в района или в населеното място, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета на района, с кмета на кметството или с кметския наместник, като се вземат предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз.

 

 

ХIII. ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

(изм. с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.)

 

Чл.116./1/ Общината може да си сътрудничи с други общини, с области, с юридически или физически лица и да създава сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия.

/2/ Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството на административното обслужване, предоставянето на обществени услуги на населението и да допринесе за развитието на съответните области, чрез ефективно използване на съществуващите ресурси.

 

 

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(изм. с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.)

 

Чл.117. Този Правилник и решенията, съставляващи неразделна част от него, могат да се изменят по предложение на председателя на общинския съвет или по искане на една пета от общинските съветници. Решението за приемане, изменение или допълнение на Правилника се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците с явно гласуване.

Чл.118. Общинския съвет има свой печат.

Чл.119. Правилникът влиза в сила от момента на приемането му и отменя досега действащия Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с решение № 23, п-л 4/29.11.2011г., изм.и доп.с р-е № 42, п-л 6/29.12.2011 г., изм. и доп. с р-е № 200, п-л №15/27.07.2012 г., изм. и доп. с р-е №525, п-л

№37/30.05.2014г.

 

Чл.120. (нов с р-е №41, п-л 4 от 30.01.2020 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово, е приет с решение №41, протокол 4 /30.01.2020 г. и влиза в сила от публикуването му на интернет страницата на община Брезово.

Чл.121. (нов с р-е №333, п-л 27 от 27.05.2021 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Брезово, е приет с решение № 333, протокол № 27/27.05.2021 г. и влиза в сила от публикуването му на интернет страницата на община Брезово.

 

 

Председател на ОбС: Аргир Вълчев