Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.02.2023

Състав  на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните -  гр. Брезово:

Председател: Иван Тачев – зам.-кмет на Община Брезово
Зам.-председател – Аргир Вълчев – юрист, председател на ОбС – Брезово
Зам.-председател – Стойна Малешкова – секретар на община Брезово
Секретар: Антония Стоянова – гл. специалист „Образование и култура”
Членове: 
1.    Милко Сарафов – директор на СУ „Христо Смирненски” -  гр. Брезово
2.    Валентина Петрова – директор на НУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Борец    
3.    Иглика Гърдева – директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” - с. Стрелци
4.    Нина Калапанкова – директор на КСУ – гр. Брезово
5.    Даниела Въртоломеева – директор на ПГ „Златю Бояджиев”- гр. Брезово 
6.    Запрян Христев –  директор на ДСП – гр. Раковски
7.    Иван Гаджев – инспектор ДПС при РУ - гр. Раковски
8.    Людмил Кожлеев – началник на ПУ – Брезово при РУ - гр. Раковски
9.     Панчо Атанасов – обществен възпитател
10.     Мария Вълева – кмет на с. Пъдарско
11.     Иван Караджов – кмет на с. Борец
12.     Ганка Минчева – кмет на с. Дрангово
13.     Йордан Михайлов – кмет на с. Чоба
14.     Нина Аврамова – общински съветник
     
Общинската комисия в изпълнение на своите правомощия, регламентирани от ЗБППМН, съвместно с органите и институциите, които имат отношение към работата по превенцията и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, организира своята дейност в няколко основни направления:
    1. Провеждане на ефективна социално-превантивна дейност, насочена към ограничаване извършването на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни.
    2. Подобряване на взаимодействието с органите по закрилата с цел защита на правата на децата, предотвратяване на насилието и повишаване на контрола върху поведението на малолетните и непълнолетните и техните родители.
    3. Предприемане на мерки за по-пълно обхващане на всички подлежащи на задължително обучение на възраст от 5 до 16 г.
    5. Съдействие и подкрепа за децата и родителите от рискови социални  и етнически групи.
          6. Съдействие в осъществяване на дейности, свързани с дистанционното обучение на учениците. 
    7. Осъществяване на ефективни мерки за  възпитателно въздействие по отношение на деца, извършили престъпления и противообществени прояви, както и на техните родители.