Z6_PPGAHG8009UAF062MBOAB02IG1
Z7_PPGAHG8009UAF062MBOAB02IL5

Гражданска регистрация и актосъставяне

Дата на публикуване: 01.06.2023
Последна актуализация: 01.06.2023

Цените на услугите и срокове за изпълнение са съгласно Наредба № 2 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово