Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.10.2022

гр.Брезово, п.к.4160, ул. "Г.Димитров" № 25

email: oba@brezovo.bg

факс: 03191/2031