Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР. БРЕЗОВО

СУ „Христо Смирненски" е средищно училище. В него се обучават ученици от първи до дванадесети клас.  Училището предлага профилирано обучение в областта на информационните технологии и професионална подготовка по професия „Аниматор в туризма“. През последните няколко години училището работи по множество проекти с различни фондации и неправителствени организации. Целта на всички тях е създаване на по-добри условия за обучение и реализация на учениците, развиване на умения за работа в екип, взаимопомощ, разбирателство,  междунационална, междукултурна и междурелигиозна толерантност.

Адрес: 4160 гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив, ул."В.Коларов" № 1

Телефон за връзка:

03191/2232

03191/2703

03191/2332

E-mail: sou_brezovo@abv.bg

Уеб сайт: http://sou-brezovo.org 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ“ – ГР. БРЕЗОВО

Професионална гимназия „Златю Бояджиев“ е  единственото професионално училище на територията на община Брезово – дели една сграда със средното училище в гр. Брезово. Девиз на гимназията: „Европейски стил в образованието”. Професионалното образование се осъществява в средната степен – в първи и във втори гимназиален етап, чрез общообразователна и професионална подготовка в професионални направления: „Техник на селскостопанска техника” и „Ресторантьор”.

                От няколко  години се наблюдава повишаване броя на учениците в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение, което показва засилен интерес към средното образование.

Адрес: 4160 гр. Брезово общ. Брезово, обл. Пловдив, ул. "Васил Коларов" №1

Телефон за връзка:

Директор: 031912349

Деловодство: Тел. 03191/2144

GSM 0893634314

GSM 0893634313

E-mail: pg_zl.boiadgiev@abv.bg

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. СТРЕЛЦИ

Училището е средищно, като учениците се обучават в дневна форма от първи до седми клас. Разполага с добре оборудван компютърен кабинет с мултимедия.  Отвън има площадка със съоръжения за фитнес. Учениците са обхванати в целодневна организация на обучение. Предоставя им се подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик чрез допълнително обучение по предмети и извънкласни занимания.

Адрес: с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив

Телефон: 0879511709

Е-mail: oystrelci@abv.bg

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. БОРЕЦ

В училището се обучават в дневна форма на обучение деца от първи до четвърти клас. В целодневната организация са обхванати всички ученици. В училището се предоставя подходяща образователна среда за деца в полудневна подготвителна група. Оборудвана е зала за игротека, в която се провеждат занимания по интереси и училищни празници.

Адрес: с. Борец, общ. Брезово, обл. Пловдив

Телефон: 0879923972

Е-mail: kiril_metodii_borec@abv.bg