Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.02.2023

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Брезово за периода 2019 – 2023 г. – приета с решение на Общински съвет – Брезово №56, протокол №6 на заседание, проведено на 27.02.2020 г.