Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.02.2023

Обществени поръчки проведени през 2022г и сключени договори, както следва:

 

Обществена поръчка

Вид

Договор

Изпълнител

 

„Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици по утвърдени маршрутни разписания на територията на Община Брезово“

Открита процедура

 

Предстоящо сключване на договор.

 

 

„Доставка на три специализирани автомобила за нуждите на Община Брезово по три обособени позиции“.

Публично състезание

  

 
   

 

 

№238/02.12.2022 г.

 

 

 

№239/02.12.2022 г

“Автокам България“ ООД

 

“Би Ем Лизинг-Трейд“ АД

 

 

„Избор на изпълнител за изработване на технически проект за реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията Община Брезово по обособени позиции.“

Събиране на оферти с обява

 
   

 

 

№185/14.10.2022 г.

 

 

№186/14.10.2022 г

“Ви Ен Къмпани“ ООД

 

“Ви Ен Къмпани“ ООД

 

„Доставка на нови съдове за разделно събиране на отпадъци с обем 1100 литра – 100 бр. и 240 литра – 200 бр. за нуждите на Община Брезово“

 

Събиране на оферти с обява

 

№191/26.10.2022 г.

„Би Ем Лизинг - Трейд“ АД

 

 

Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици по утвърдени маршрутни разписания на територията на Община Брезово за учебните 2022/2023 г. и 2023/2024 г.

Открита процедура

 

 

№165/14.09.2022 г.

“Брезово Експрес“ ООД

 

 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път „/PDV1231, Стряма- Пъдарско/-Момино село-граница общини (Раковски- Брезово) - Борец- Върбен“ от км. 5+130 до км 10+285, съоръжения и принадлежности към него в Община Брезово, Област Пловдив”.

 

Публично състезание

 

 

Предстоящо сключване на договор

 

 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти на територията на община Брезово“.

Публично състезание

 

№140/28.07.2022 г.

“Електрохолд Трейд“ ЕАД

 

 

„Осъществяване на текущи и неотложни ремонти на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр. Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2022 година”.

 

Публично състезание

 

№136/25.07.2022 г.

“Илва-ХГ“ ООД

 

 

„Доставка на горива за нуждите на Община Брезово по две обособени позиции“.

 

Договаряне без предварително обявление

 

 

 

№365/19.04.2022 г.

 

 

№367/19.04.2022 г

“Салина-7“ ЕООД

 

 

“Петрол Енерджи“ ЕООД

 

„Реконструкция на външен водопровод от HP 500 куб. м. до о.т. 1 и Главен клон II в участъка от о.т. 244 до о.т. 318 на град Брезово”

Публично състезание

 

Предстоящо отваряне на оферти.

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центровете за настаняване от семеен тип в с. Зелениково и гр. Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр. Брезово

Публично състезание

 

Предстоящо отваряне на оферти.

 

„Превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от общинската и областната транспортна схеми на община Брезово по обособени позиции“

Публично състезание

 

ПРЕКРАТЕНА

 

Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа, републиканската пътна мрежа в регулацията на гр. Брезово и уличната мрежа в община Брезово през оперативния сезон 2022/2023 год.“

Публично състезание

 

ПРЕКРАТЕНА

 

 

 

16.03.2020 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2020

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, т.1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“ Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2020 година”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


16.03.2020 | Обява /.PDF формат/
16.03.2020 | Документация /.PDF формат/
16.03.2020 | Образци на документи /.DOCX формат/
02.04.2020 | Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти /.PDF формат/
16.04.2020 | Протокол на комисията /.PDF формат/
29.04.2020 | Договор /.PDF формат/


 18.12.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 013-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ (ЧЛ. 18, АЛ.1, Т.13 ОТ ЗОП), ПО РЕДА НА ЧЛ. 182, АЛ.1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 79, АЛ. 1, Т. 3, Б. „В” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. БРЕЗОВО, С. БОРЕЦ, С. ЧОБА И С. ПЪДАРСКО, ОБЩИНА БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ“


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


18.12.2019 | Решение за откриване на процедура /.PDF формат/
18.12.2019 | Договор - проект /.DOC формат/
18.12.2019 | Списък - персонал /.DOCX формат/
18.12.2019 | Техническа спецификация /.PDF формат/
28.01.2020 | Договор /.PDF формат/


 29.10.2019 | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 012-2019

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ- СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
/по чл.44 от Закона за обществените поръчки/
за определяне на пазарните цени на съответните разходи включени в проектното предложение:
“Ремонт, оборудване и обзавеждане на съществуващо читалище "Отец Паисий - 1876 г.- гр. Брезово", община Брезово”
/оферта за доставка и монтаж на специализирано сценично оборудване (стационарна озвучителна система за зала на читалище, специализирано сценично осветление, прожекционна техника и оборудване/

по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001 – 19.123 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


29.10.2019 | Запитване за оферта /.PDF формат/
29.10.2019 | Приложение 1 - образец на оферта /.XLS формат/
29.10.2019 | Приложение 2 - количествена сметка /.XLS формат/


 29.10.2019 | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 011-2019

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ- СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
/по чл.44 от Закона за обществените поръчки/
за определяне на пазарните цени на съответните разходи включени в проектното предложение:
“Ремонт, оборудване и обзавеждане на съществуващо читалище "Отец Паисий - 1876 г.- гр. Брезово", община Брезово”

по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001 – 19.123 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


29.10.2019 | Запитване за оферта /.PDF формат/
29.10.2019 | Приложение 1 - образец на оферта /.XLS формат/
29.10.2019 | Приложение 2 - количествена сметка /.XLS формат/
29.10.2019 | Приложение 3 - обяснителна записка /.DOC формат/


 24.10.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 010-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:
Доставка на горива за нуждите на автопарка на Община Брезово за период от 2 години.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


24.10.2019 | Решение за откриване на процедура /.PDF формат/
24.10.2019 | Договор за борсово представителство и спецификации /.PDF формат/
19.11.2019 | Скючени договори /.ZIP формат/
13.12.2019 | Обявление за възложена поръчка /.ZIP формат/


 18.10.2019 | ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 009-2019

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ- СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
/по чл.44 от Закона за обществените поръчки/
за определяне на пазарните цени на съответните разходи включени в проектното предложение:
„Преустройство на част от двор на СУ „Христо Смирненски“ и ПГ „Златю Бояджиев“, УПИ III-училище, кв.57, гр.Брезово, общ.Брезово в игрище за спорт“ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001 – 19.123 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


18.10.2019 | Запитване за оферта /.PDF формат/
18.10.2019 | Приложение 1 - образец на оферта /.XLS формат/
18.10.2019 | Приложение 2 - количествена сметка /.XLS формат/
18.10.2019 | Приложение 3 - обяснителна записка /.DOC формат/

 17.10.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 008-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


17.10.2019 | Решение за откриване на процедура /.PDF формат/
17.10.2019 | Обявление /.PDF формат/
17.10.2019 | Документация /.PDF формат/
17.10.2019 | Техническа спецификация /.DOCX формат/
17.10.2019 | Проект на договор /.DOC формат/
17.10.2019 | Образци на документи /.ZIP формат/
20.11.2019 | Протокол 1 на комисията /.PDF формат/
20.11.2019 | Протокол 2 на комисията /.PDF формат/
20.11.2019 | Решение за избор /.PDF формат/
23.12.2019 | Обявление за възложена поръчка /.PDF формат/
30.12.2019 | Договори /.ZIP формат/

 30.09.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 007-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2019/2020 ГОД.”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


30.09.2019 | Обява /.PDF формат/
30.09.2019 | Документация /.ZIP формат/
06.11.2019 | Договори /.ZIP формат/
06.11.2019 | Протокол на комисията /.PDF формат/

 25.09.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 006-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. БРЕЗОВО, С. БОРЕЦ, С. ЧОБА И С. ПЪДАРСКО, ОБЩИНА БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ“ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


25.09.2019 | Документация /.PDF формат/
25.09.2019 | Обява /.PDF формат/
25.09.2019 | Информация - Обява - АОП /.PDF формат/
25.09.2019 | Указания за подготовка на офертите /.PDF формат/
25.09.2019 | Методика за определяне на оценка /.PDF формат/
25.09.2019 | Техническа спецификация /.PDF формат/
25.09.2019 | Образци - документи /.DOCX формат/
25.09.2019 | Указания за подготовка на образци /.PDF формат/
25.09.2019 | Проект на договор /.PDF формат/
09.10.2019 | Съобщение за удължаване срока за получ на оферти /.PDF формат/
09.10.2019 | Информация за удължаване срока за получ на оферти /.PDF формат/
13.12.2019 | Протокол на комисия /.PDF формат/
20.01.2020 | Договор /.PDF формат/

 12.09.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 005-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. БРЕЗОВО, С. БОРЕЦ, С. ЧОБА И С. ПЪДАРСКО, ОБЩИНА БРЕЗОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПО 4 (ЧЕТИРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


12.09.2019 | Обява /.PDF формат/
12.09.2019 | Документация /.PDF формат/
12.09.2019 | Решение /.PDF формат/
12.09.2019 | Обявление /.PDF формат/
12.09.2019 | Указания за подготовка на оферти /.PDF формат/
12.09.2019 | Методика /.PDF формат/
12.09.2019 | Образци на документи /.DOCX формат/
12.09.2019 | Указания за образци /.PDF формат/
12.09.2019 | Проект на договор /.PDF формат/
12.09.2019 | Техническа спецификация /.PDF формат/
12.09.2019 | Работни проекти /.ZIP архив/
12.09.2019 | Приложения /.ZIP архив/
24.09.2019 | Разяснение № 1 /.PDF формат/
06.11.2019 | Прокотол на комисията /.PDF формат/
05.12.2019 | Съобщение за отваряне на ценови предложения /.PDF формат/
13.12.2019 | Протокол № 1 на комисия /.PDF формат/
13.12.2019 | Протокол № 2 на комисия /.PDF формат/
13.12.2019 | Протокол № 3 на комисия /.PDF формат/
13.12.2019 | Протокол № 4 на комисия /.PDF формат/
13.12.2019 | Решение за избор /.PDF формат/
28.01.2020 | Договори /.PDF формат/

 28.08.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 004-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка в гр.Брезово и с.Зелениково до 40 000 литра дизелово гориво за отопление през отоплителният сезон 2019/2020 г.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


28.08.2019 | Обява /.PDF формат/
28.08.2019 | Документация /.PDF формат/
28.08.2019 | Образци /.DOCX формат/
28.08.2019 | Проекто-договор /.DOCX формат/
28.08.2019 | Техническа спецификация /.DOCX формат/
30.09.2019 | Протокол - комисия /.PDF формат/
30.09.2019 | Договор /.PDF формат/

 30.07.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 003-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. по утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


30.07.2019 | Обявление /.PDF формат/
30.07.2019 | Решение /.PDF формат/
30.07.2019 | Документация /.PDF формат/
30.07.2019 | Договор проект /.DOC формат/
30.07.2019 | Образци /.DOCX формат/
26.08.2019 | Протокол от комисия /.PDF формат/
26.08.2019 | Решение за избор /.PDF формат/
12.09.2019 | Договор /.PDF формат/

 11.06.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на употребявано мултифункционално пътно превозно средство с допълнително оборудване за зимно поддържане на общинската пътна мрежа в Община Брезово“


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


11.06.2019 | Обявление /.PDF формат/
11.06.2019 | Решение /.PDF формат/
11.06.2019 | Документация /.PDF формат/
11.06.2019 | Проекто-договор /.PDF формат/
11.06.2019 | Образци /.DOCX формат/
31.07.2019 | Протокол № 1 /.PDF формат/
31.07.2019 | Протокол № 2 /.PDF формат/
31.07.2019 | Решение за избор /.PDF формат/
26.08.2019 | Договор /.PDF формат/

 20.02.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2019

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, т.1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр. Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2019 година”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


20.02.2019 | Обява /.PDF формат/
20.02.2019 | Документация /.PDF формат/
20.02.2019 | Образци на документи /.DOCX формат/
14.03.2019 | Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти /.PDF формат/
05.04.2019 | Договор /.PDF формат/
03.07.2019 | Протокол комисия /.PDF формат/

 21.09.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 006-2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2018/2019 ГОД.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


21.09.2018 | Обява /.PDF формат/
21.09.2018 | Документация /.RAR формат/
05.10.2018 | Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти /.PDF формат/
12.10.2018 | Протокол /.PDF формат/
09.11.2018 | Договори /.RAR формат/
 10.09.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 005-2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


10.09.2018 | Обявление /.PDF формат/
10.09.2018 | Решение за откриване /.PDF формат/
10.09.2018 | Документация /.PDF формат/
10.09.2018 | Техническа спецификация /.PDF формат/
10.09.2018 | Образци на документи /.RAR формат/
10.09.2018 | Проект на договор /.DOC формат/
12.10.2018 | Протокол 1 /.PDF формат/
12.10.2018 | Протокол 2 /.PDF формат/
12.10.2018 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
19.11.2018 | Договори /.RAR формат/
 01.08.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 004-2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка в гр. Брезово и с. Зелениково до 40 000 литра дизелово гориво за отопление през отоплителният сезон 2018/2019 г.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


01.08.2018 | Обява /.PDF формат/
01.08.2018 | Документация /.RAR формат/
10.08.2018 | Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти /.PDF формат/
23.08.2018 | Протокол на комисията /.PDF формат/
14.09.2018 | Договор /.PDF формат/
 24.07.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 003-2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА -публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет:
„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. по утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


24.07.2018 | Решение /.PDF формат/
24.07.2018 | Обявление/.PDF формат/
24.07.2018 | Документация /.DOCX формат/
24.07.2018 | Образец ЕЕДОП /.DOCX формат/
24.07.2018 | Образец на договор /.PDF формат/
16.08.2018 | Протокол на комисията /.PDF формат/
17.08.2018 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
14.09.2018 | Договор /.PDF формат/
 26.04.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ВЪЗЛОЖЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, по реда на чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: “Инженеринг /проектиране и строителство/ и последващо упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за:
- Изготвяне на проектна документация и строителство за: „КРР на къщата на полковник Серафимов и Нов Интерактивен културен център в УПИ XV- музейна експозиция, кв.8р по регулационния и застроителен план на АИР с. Свежен, община Брезово”;
- Изготвяне на проектна документация и строителство за: „КРР и експониране на разкритите по археологически способ градежни структури в „Двора на средновековен комплекс с изгорената църква Св. Георги” в УПИ ХVІІ- За експониране на основите на изгорената църква и други исторически останки и обществено озеленяване, кв.8р по регулационния и застроителен план на АИР с. Свежен, община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


26.04.2018 | Обявление /.PDF формат/
26.04.2018 | Решение /.PDF формат/
26.04.2018 | Документация/.DOCX формат/
26.04.2018 | Техническо задание за „КРР на къщата на полковник Серафимов и Нов Интерактивен културен център в УПИ XV- музейна експозиция, кв.8р по регулационния и застроителен план на АИР с. Свежен, община Брезово” /.PDF формат/
26.04.2018 | Техническо задание за „КРР и експониране на разкритите по археологически способ градежни структури в „Двора на средновековен комплекс с изгорената църква Св. Георги” в УПИ ХVІІ- За експониране на основите на изгорената църква и други исторически останки и обществено озеленяване, кв.8р по регулационния и застроителен план на АИР с. Свежен, община Брезово” /.PDF формат/
26.04.2018 | Скица 1 /.PDF формат/
26.04.2018 | Скица 2 /.PDF формат/
26.04.2018 | Архитектурно заснемане /.RAR формат/
26.04.2018 | Становище на Министерство на културата /.PDF формат/
04.05.2018 | Разяснение № 1, във връзка с постъпило запитване /.PDF формат/
04.05.2018 | Разяснение № 2, във връзка с постъпило запитване /.PDF формат/
04.05.2018 | Разяснение № 3, във връзка с постъпило запитване /.PDF формат/
04.05.2018 | Решение за Одобряване на изменение или допълнителна информация - Поправка в Обявлението към текущата обществена поръчка /.PDF формат/
18.06.2018 | Протокол № 1 /.PDF формат/
06.07.2018 | Протокол № 2 /.PDF формат/
06.07.2018 | Съобщение за отваряне на ценовите предложения /.PDF формат/
12.07.2018 | Протокол № 3 /.PDF формат/
12.07.2018 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
20.08.2018 | Договор /.PDF формат/
 19.02.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, т.1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2018 година”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


19.02.2018 | Обява /.PDF формат/
19.02.2018 | Документация /.PDF формат/
19.02.2018 | Образци на документи /.DOCX формат/
12.03.2018 | Съобщение за удължаване на срока /.PDF формат/
19.03.2018 | Протокол на комисията за избор на изпълнител /.PDF формат/
24.04.2018 | Сключен договор /.PDF формат/
 17.11.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 009-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на топъл обяд за реализацията на договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0179-C01 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брезово“ между АСП и Община Брезово по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ за календарната 2018 година, по обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 52 потребителя в гр.Брезово и селата на община Брезово – Тюркмен, Чоба, Зелениково, Чехларе, Бабек, Розовец, Свежен”
Обособена позиция 2 „Доставка на топъл обяд за 28 потребителя в селата на община Брезово - Дрангово, Отец Кирилово, Златосел, Борец, Върбен, Пъдарско, Стрелци и Сърнегор””


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


17.11.2017 | Обява /.PDF формат/
17.11.2017 | Документация /.PDF формат/
27.11.2017 | Съобщение /.PDF формат/
01.12.2017 | Протокол /.PDF формат/
06.12.2017 | Договори /.RAR формат/
 12.10.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 008-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на автомобилни горива и газ пропан бутан за нуждите на Община Брезово за период от 2 години.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


12.10.2017 | Решение за откриване на процедура /.PDF формат/
03.11.2017 | Договор за борсово представителство и спецификации /. PDF формат/
03.11.2017 | Сключени договори /. RAR формат/
07.11.2017 | Обявление за възложена поръчка /.PDF формат/
 12.10.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 007-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2017/2018 ГОД.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


12.10.2017 | Обява /.PDF формат/
12.10.2017 | Документация /.RAR формат/
20.10.2017 | Съобщение /.PDF формат/
25.10.2017 | Протокол /.PDF формат/
16.11.2017 | Договори /.RAR формат/
 04.09.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 006-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с. Зелениково и гр. Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр. Брезово, Пловдивска област”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


04.09.2017 | Обявление /.PDF формат/
04.09.2017 | Решение /.PDF формат/
04.09.2017 | Документация /.DOCX формат/
04.09.2017 | Техническа спецификация /.PDF формат/
04.09.2017 | Образци на документи /.RAR формат/
04.09.2017 | Проект на договор /.DOC формат/
10.10.2017 | Протокол № 1 /.PDF формат/
10.10.2017 | Протокол № 2 /.PDF формат/
11.10.2017 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
15.11.2017 | Договори /.RAR формат/
 02.08.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 005-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка в гр. Брезово и с. Зелениково до 40 000 литра дизелово гориво за отопление през отоплителният сезон 2017/2018 г.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

02.08.2017 | Обявление /.PDF формат/
02.08.2017 | Документация /.PDF формат/
02.08.2017 | Образци /.DOCX формат/
02.08.2017 | Техническа спецификация /.PDF формат/
02.08.2017 | Проект на договор /.PDF формат/
21.08.2017 | Протокол на комисията /.PDF формат/
11.09.2017 | Сключен договор /.PDF формат/
 24.07.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 004-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2017/2018 г. по утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

24.07.2017 | Решение /.PDF формат/
24.07.2017 | Обявление /.PDF формат/
24.07.2017 | Документация /.DOCX формат/
24.07.2017 | Образец ЕЕДОП /.DOC формат/
24.07.2017 | Проект на договор /.PDF формат/
21.08.2017 | Протокол на комисията /.PDF формат/
21.08.2017 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
18.09.2017 | Сключен договор /.PDF формат/
 29.06.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 003-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на един брой употребявана сметосъбираща машина за нуждите на Община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

29.06.2017 | Обявление /.PDF формат/
29.06.2017 | Документация /.PDF формат/
29.06.2017 | Образци /.DOCX формат/
29.06.2017 | Проект на договор /.PDF формат/
07.07.2017 | Съобщение за удължаване на срока /.PDF формат/
17.07.2017 | Протокол на комисията /.PDF формат/
08.08.2017 | Сключен договор /.PDF формат/
08.08.2017 | Приложение към договор /.PDF формат/
 16.05.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на топъл обяд за реализацията на договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0179-C01 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брезово“ между АСП и Община Брезово по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“, по обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Доставка на топъл обяд за 52 потребителя в гр.Брезово и селата на община Брезово – Тюркмен, Чоба, Зелениково, Чехларе, Бабек, Розовец, Свежен”

Обособена позиция 2 „Доставка на топъл обяд за 28 потребителя в селата на община Брезово - Дрангово, Отец Кирилово, Златосел, Борец, Върбен, Пъдарско, Стрелци и Сърнегор”.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

16.05.2017 | Обявление /.PDF формат/
16.05.2017 | Документация /.RAR формат/
23.05.2017 | Съобщение за удължаване на срока /.PDF формат/
30.05.2017 | Протокол на комисията /.PDF формат/
31.05.2017 | Договори /.PDF формат/
 16.02.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2017

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:
“Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2017 година”.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

16.02.2017 | Решение /.PDF архив/
16.02.2017 | Обявление /.PDF формат/
16.02.2017 | Документация /.DOCX формат/
07.03.2017 | Разяснение 1 /.PDF формат/
10.03.2017 | Разяснение 2 /.PDF формат/
31.03.2017 | Протокол № 1 на комисията /.PDF формат/
31.03.2017 | Протокол № 2 на комисията /.PDF формат/
31.03.2017 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
26.04.2017 | Сключен договор /.PDF формат/
 30.11.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 012-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка в гр.Брезово на механизация за снегопочистване и опесъчаване - колесен трактор (нов) с монтирано към трактора гребло за сняг (ново) и прикачно устройство за разпръскване на инертни материали (ново)”.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

30.11.2016 | Документация /.RAR архив/
06.12.2016 | Съобщение /.PDF формат/
12.12.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
04.01.2017 | Договор /.PDF формат/
 29.11.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 011-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ по чл..18,ал.1,т.13 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с. Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”
За обособени позиции: “ІІ- Сухи продукти и други хранителни стоки”, „ІІІ- Мляко и млечни продукти” и “ІV- Месо, месни и други продукти”.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

29.11.2016 | Решение за откриване /.PDF формат/
29.11.2016 | Документация /.RAR архив/
02.12.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
02.12.2016 | Доклад /.PDF формат/
02.12.2016 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
14.12.2016 | Сключени договори за изпълнение по обособени позиции - II, III и IV /.RAR архив/
 24.10.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 010-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

24.10.2016 | Обявление /.PDF формат/
24.10.2016 | Решение за откриване /.PDF формат/
24.10.2016 | Образци на документи /.RAR архив/
24.10.2016 | Проект на договор /.PDF формат/
24.10.2016 | Документация /.PDF формат/
04.11.2016 | Уведомление /.PDF формат/
21.11.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
22.11.2016 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
29.12.2016 | Сключени договори за обособени позиции - I, V и VI. /.PDF формат/
 19.10.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 009-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2016/2017 ГОД.”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

19.10.2016 | Обявление /.PDF формат/
19.10.2016 | Документация /.RAR формат/
28.10.2016 | Съобщение /.PDF формат/
03.11.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
29.11.2016 | Договори /.RAR формат/
 14.10.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 008-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково и гр.Брезово, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

14.10.2016 | Обявление /.PDF формат/
14.10.2016 | Решение за откриване /.PDF формат/
14.10.2016 | Образци на документи /.RAR архив/
14.10.2016 | Проект на договор /.PDF формат/
14.10.2016 | Документация /.PDF формат/
17.10.2016 | Обявление за прекратяване /.PDF формат/
17.10.2016 | Решение за прекратяване /.PDF формат/
17.10.2016 | Съобщение за прекратяване /.PDF формат/
 17.08.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 007-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Разработване на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за „Реконструкция и рехабилитация на общински път „/PDV1231,Стряма –Пъдарско/- Момино село-граница общ.(Раковски-Брезово)-Борец-Върбен” от км.5+130 до км.10+285, съоръжения и принадлежности към него в Община Брезово, област Пловдив””


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

17.08.2016 | Обява /.PDF формат/
17.08.2016 | Техническо задание /.PDF формат/
17.08.2016 | Документация /.RAR архив/
17.08.2016 | Проект на договор /.PDF формат/
25.08.2016 | Удължаване срока за подаване на оферти /.PDF формат/
31.08.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
09.09.2016 | Договор /.PDF формат/
 04.08.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 006-2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
“Разработване на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр.Брезово, с.Борец, с.Чоба и с.Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

04.08.2016 | Обява /.PDF формат/
04.08.2016 | Техническо задание /.PDF формат/
04.08.2016 | Документация /.RAR архив/
04.08.2016 | Проект на договор /.PDF формат/
05.08.2016 | Съобщение /.PDF формат/
12.08.2016 | Удължаване срока за подаване на оферти /.PDF формат/
19.08.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
09.09.2016 | Договор /.PDF формат/
28.06.2018 | Допълнително споразумение /.PDF формат/
 11.04.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 005-2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2016/2017 г. по утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

11.04.2016 | Решение /линк към АОП/
11.04.2016 | Обявление /линк към АОП/
11.04.2016 | Документация за участие /изтегли в .RAR архив/
13.06.2016 | Протокол №1 на комисията /изтегли в .PDF формат/
19.07.2016 | Съобщение за отваряне на ценовите оферти /.PDF формат/
28.07.2016 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
28.07.2016 | Протокол № 2 /.PDF формат/
28.07.2016 | Протокол № 3 /.PDF формат/
25.08.2016 | Сключен договор /.PDF формат/
 01.04.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 004-2016

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка в гр. Брезово и с. Зелениково на 40 000 литра дизелово гориво за отопление през отоплителният сезон 2016 / 2017 г.”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

01.04.2016 | Публична покана
01.04.2016 | Документация за участие /изтегли в .RAR архив/
18.04.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
12.05.2016 | Договор /.PDF формат/

 
31.03.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 003-2016

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка, чрез покупка на употребяван багер товарач с челна кофа за нуждите на Общинска администрация гр.Брезово”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

31.03.2016 | Публична покана
31.03.2016 | Документация за участие /изтегли в .RAR архив/
18.04.2016 | Протокол на комисията /.PDF формат/
22.04.2016 | Договор /.PDF формат/

 
23.02.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Изработване на Общ устройствен план на община Брезово, екологична оценка (ЕО) и/или оценка за съвместимост (ОС) на плана”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Решение
Обявление
Документация за участие /изтегли в .RAR архив/
Разяснение /.PDF формат/
22.04.2016 | Протокол №1 на комисията /.PDF формат/
22.04.2016 | Протокол №2 на комисията /.PDF формат/
14.05.2016 | Съобщение за отваряне на ценовите оферти /.PDF формат/
19.05.2016 | Протокол №3 на комисията /.PDF формат/
19.05.2016 | Протокол №4 на комисията /.PDF формат/
03.06.2016 | Протокол №5 на комисията /.PDF формат/
03.06.2016 | Решение за избор на изпълнител /.PDF формат/
15.07.2016 | Сключен договор /.PDF формат/

 
22.02.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2016

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР.БРЕЗОВО И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2016 ГОД.”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Документация за участие /изтегли в .RAR формат/
Протокол на комисията /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/

 
08.10.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 010-2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Доставка чрез покупка на течни горива /дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан-бутан/ за нуждите на автомобилния парк на Община Брезово”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Решение
Обявление
Документация за участие /изтегли в .PDF формат/
Приложения /изтегли в .DOCX формат/
Протокол № 1 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Съобщение за отваряне на ценовите оферти /изтегли в .PDF формат/
Протокол № 2 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Решение за избор /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/

 
29.09.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 009-2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково, център за настаняване от семеен тип, стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Решение
Обявление
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Разяснение 1 от 23.10.2015 г. /изтегли в .PDF формат/
Протокол № 1 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Съобщение за отваряне на Плик № 3 /ценовите оферти/ /изтегли в .PDF формат/
Протокол № 2 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Протокол № 3 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Решение за избор /изтегли в .PDF формат/
Сключени договори за доставка на хранителни продукти по обособени позиции /изтегли в .RAR формат/


 
17.09.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 008-2015

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2015/2016 ГОД.”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол на комисията /изтегли в .PDF формат/
Сключени договори за снегопочистване през 2015/2016г.- № 192, 193, 194, 195, 196 и 197/05.11.2015г. /.RAR формат/

 
01.09.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 007-2015

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка в гр.Брезово и с.Зелениково на 40 000 литра дизелово гориво за отопление (маркирано) през отоплителният сезон 2015/2016 г. ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО

Публична покана
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол на комисията /.PDF формат/
Договор /.PDF формат/

 
07.07.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 006-2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2015/2016 г. по утвърдени маршрутни разписания до детските градини и училищата на Община Брезово ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Решение
Обявление
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол №1 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Съобщение за отваряне и оповестяване за ценовите оферти /изтегли в .PDF формат/
Протокол №2 на комисията /изтегли в .PDF формат/
Решение за избор на изпълнител /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/

 
25.06.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 005-2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА гр.БРЕЗОВО, ОБХВАЩАЩО ЧАСТИ ОТ ИМОТИ №000120, 000345 и 000338 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА гр.БРЕЗОВО С ЕКТТЕ 06361, ОБЩИНА БРЕЗОВО”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Решение
Обявление
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Разяснение 1 от 02.07.2015 г. /изтегли в .PDF формат/
Решение за прекратяване на процедурата

 
04.06.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 004-2015

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка и монтаж на туристически информационен център и доставка на обзавеждане и оборудване за туристически информационен център”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол на комисията /изтегли архива в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/


 
04.06.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 003-2015

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка на мобилна сцена и оборудване към нея”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Разяснение от 12.06.2015 г. /изтегли в .PDF формат/
Протокол на комисията /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/

 
22.05.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2015

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка на контейнери за събиране на битови отпадъци за нуждите на Община Брезово”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана
Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол на комисията /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/

 
04.02.2015 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2015 ГОД.”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Решение
Обявление за обществена поръчка

Документация за участие /изтегли архива в .DOC формат/
Проект на договор /изтегли в .DOC формат/
Разяснение 1 /изтегли .PDF формат/
Разяснение 2 /изтегли .PDF формат/
Разяснение 3 от дата 04.03.2015 /изтегли .PDF формат/

Протокол 1 на комисията /изтегли .PDF формат/
Протокол 2 на комисията /изтегли .PDF формат/
Протокол 3 на комисията /изтегли .PDF формат/
Протокол 4 на комисията /изтегли .PDF формат/
Съобщения за отваряне и оповестяване за ценови оферти /изтегли .PDF формат/
Решение за избор /изтегли .PDF формат/
Сключен договор /изтегли .PDF формат/

 
01.12.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 008-2014

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за кухненския блок към Общинска служба за социални услуги – община Брезово”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана

Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Разяснение 1 от 11.12.2014 г. /.PDF формат/
Разяснение 2 от 13.12.2014 г. /.PDF формат/
Протокол 1 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор за доставка на кухненско оборудване /изтегли в .PDF формат/
Извършени плащания по Договор № 9/13.01.2015г. /изтегли в .XLSX формат/

 
21.10.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 007-2014

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Закупуване на три нови автомобила за нуждите на домашния социален патронажВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана

Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Съобщение /.PDF формат/
Протокол 1 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/
Извършено плащане по Договор № 163/11.12.2014г. /изтегли в .XLSX формат/

 
14.10.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 006-2014

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини в община Брезово, центрове за настаняване от семеен тип в с.Зелениково, център за настаняване от семеен тип , СОУ «Хр.Смирненски», стол и домашен социален патронаж в гр.Брезово, Пловдивска област”ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Обявление
Решение

Документация за участие /изтегли архива в .RAR формат/
Разяснение 1 от 14.11.2014
Разяснение 2 от 14.11.2014
Разяснение 3 от 14.11.2014
Протокол 1 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Съобщение за отваряне на цените /изтегли в .PDF формат/
Протокол 2 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Протокол 3 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Решение за избор /изтегли в .PDF формат/
Сключени договори за доставка на хранителни продукти /изтегли в .RAR формат/
Информация за текущи плащания /изтегли в .XLS формат/

 
07.10.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 005-2014

Обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана
Проектна документация /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол от заседанието на комисия за разглеждане на постъпили оферти
Сключен договор за строителен надзор /изтегли в .PDF формат/
Извършени плащания по Договор № 157/24.11.2014г. /изтегли в .XLSX формат/

 
06.10.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 004-2014

Обществена поръчка за възлагане на услуга по реда на глава осма „а” от Закона за обществени поръчки за извършване на „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2014/2015 ГОД.”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Публична покана
Проектна документация /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол от заседанието на комисия за разглеждане на постъпили оферти
Сключени договори за снегопочистване /изтегли архива в .RAR формат/
Извършени плащания по Договори № 149, 150, 151, 152, 153 и 154/ 17.11.2014г. /изтегли архива в .XLSX формат/

 
06.10.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 003-2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово”
с обособени позиции:

І- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Стрелци, Община Брезово”;
ІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Дрангово, Община Брезово”;
ІІІ- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в с.Отец Кирилово, Община Брезово”;
ІV- „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, Община Брезово”.


Съобщение
Сключени договори за СМР тротоариВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Обявление
Решение
Проектна документация /изтегли архива в .RAR формат/
Протокол 1 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Съобщение за отваряне на цените /изтегли в .PDF формат/
Протокол 2 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Извършени плащания по Договори № 170, 171, 172 и 173/29.12.2014г. /изтегли в .XLSX формат/

 
30.09.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2014

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Фотоволтаична електроцентрала” в имот пл.№000828, землище гр.Брезово, община Брезово”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Покана
Указания и образци /изтегли в .DOC формат/
Работен проект /изтегли архива в .RAR формат/
Проект на договор /изтегли в .DOC формат/
Протокол за работата на комисията /изтегли в .PDF формат/
Договор /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор за СМР фотоволтаична инсталация /изтегли в .PDF формат/
Извършени плащания по Договор № 159/01.12.2014г. /изтегли в .XLSX формат/

 
29.09.2014 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2014

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Подобряване на енергийната ефективност в община Брезово, чрез изграждане на фотоволтаична инсталация”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРЕЗОВО


Решение
Обявление
Конкурсна документация /изтегли архива в .RAR формат/
Работен проект /изтегли архива в .RAR формат/
Разяснение 1 от дата 09.10.2014 г. /изтегли в .PDF формат/
Разяснение 2 от дата 14.10.2014 г. /изтегли в .PDF формат/
Протокол 1 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Протокол 2 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Съобщение за отваряне на цените /изтегли в .PDF формат/
Протокол 3 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Протокол 4 от комисията /изтегли в .PDF формат/
Решение за избор /изтегли в .PDF формат/
Сключен договор /изтегли в .PDF формат/
Извършени плащания по Договор № 24/26.01.2015г. /изтегли в .XLSX формат/