Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OJ3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C84

Актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

АКТУАЛЕН СПИСЪК

На общински недвижими имоти за осъществяване на инвестиции

 

Населено място

Описание на имота

№ на акт за общинска собственост

Забележка

с.Чоба

УПИ ХVІІІ-2050 „Детска градина“, кв.38 от КРП на с.Чоба с площ 5846 кв.м, ведно с построените в него 2МсбС със застроена площ 1024 кв.м и МсбС със застроена площ 258 кв.м  /бивша детска градина/

АЧОС №1717/12.09.2006 г.

Имотът се намира в центъра на с.Чоба и граничи с имота на бившето училище

С.Чоба

УПИ ХІХ Училище, кв.38 от КРП на с.Чоба с площ 9090 кв.м, ведно с построените в него 2МсбС със застроена площ 419 кв.м, МС с изба със застроена площ 419 кв.м, ПС със застроена площ 44 кв.м, ПС със застроена площ 24 кв.м /бивше училище

АЧОС №6280/ 10.03.2017 г.

Имотът се намира в центъра на с.Чоба и граничи с имота на бившата детска градина

С.Чоба

УПИ ІV Стопански дейности, кв.1 от КРП на с.Чоба с площ 14058 кв.м

АЧОС №4455/02.04.2014 г.

Имотът се намира в обособен стопански двор на с.Чоба в посока гр.Брезово

С.Чоба

Поземлен имот с идентификатор 81975.20.593 по кадастрална карта /КК/ на землище с Чоба, вид територия: земеделска, НТП: за летище, аерогара с площ 283,330 дка

АЧОС №8735/20.12.2021 г.

Бивше селскостопанско летище, което в момента е поляна.

С.Бабек

УПИ ХХ-53 Училище, детска градина“, кв.4 от КРП на с.Бабек с площ 3934 кв.м, ведно с построената в него ПмС /бивше училище/ със застроена площ 234 кв.м

АЧОС №2064/07.04.2008 г.

За имота е взето решение на Общински съвет гр.Брезово изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имота от „училище“ в „обществено обслужващи дейности“

С.Дрангово

УПИ ХІІ 174,175, кв.24 от КРП на с.Дрангово с площ 619 кв.м, ведно с построената в имота 2МС /за административни нужди/ със застроена площ 103 кв.м

АЧОС №8461/31.03.2021 г.

Имотът се намира в центъра на селото, на кръстовище.

Гр.Брезово

УПИ ІV 1254 „Общежитие“, кв.47 от КРП на гр.Брезово с площ 4455 кв.м, ведно с построената в нега 4МсбС /едропанелна констругция/ със застроена площ 525 кв.м

АЧОС №3026/16.05.2011 г.

Сградата е завършена в груб строеж

Гр.Брезово

 УПИ VІ Стопански дейност, кв.75 от КРП на гр.Брезово с площ 1585 кв.м

АЧОС №8810/09.05.2022 г.

Празно дворно място , което граничи с местната река

Гр.Брезово

Поземлен имот с идентификатор 06361.28.246 по кадастрална карта /КК/ на землище гр.Брезово, вид територия: земеделска, НТП: пасище с площ 41,288 дка, V категория на земята

АПОС №8733/08.07.2021 г.

Имотите са съседни, граничат с асфалтов републикански път, намират се в непосредствена близост до гр.Брезово, на изхода му в посока с.Дрангово. Имотите са с наклонен терен, не са подходящи за земеделско ползване. В момента на терен са храсти.

Гр.Брезово

Поземлен имот с идентификатор 06361.28.415 по кадастрална карта /КК/ на землище гр.Брезово, вид територия: земеделска, НТП:  гори и храсти в земеделска земя с площ 100,020 дка, ІІІ категория на земята

АПОС №8734/17.12.2021 г.

Гр.Брезово

Поземлен имот с идентификатор 06361.1.125 по кадастрална карта /КК/ на землище гр.Брезово, вид територия: земеделска, НТП: пасище с площ 39,800 дка, VІ категория на земята

АПОС №2577/16.03.2010 г.

Гр.Брезово

Поземлен имот с идентификатор 06361.1.414 по кадастрална карта /КК/ на землище гр.Брезово, вид територия: земеделска, НТП: пасище с площ 2,332 дка, VІ категория на земята

АПОС №6876/13.11.2017 г.

Гр.Брезово

Поземлен имот с идентификатор 06361.1.411 по кадастрална карта /КК/ на землище гр.Брезово, вид територия: земеделска, НТП: пасище с площ 4,084 дка, VІ категория на земята

АПОС №6877/13.11.2017 г.

С.Тюркмен

УПИ Х обществено обслужващи дейности, кв.31 от КРП на с.Тюркмен с площ 826 кв.м.

АЧОС №4408/18.12.2013 г.

Имотът се намира в центъра на селото, на асфалтов път. В имота е започнато строителство на масивна сграда със застроена площ 293 кв.м, на която са изградени само основите.

С.Борец

УПИ ІХ детска градина , кв.25 от КРП на с.Борец с площ 3200 кв.м, ведно с построените в този имот МС със застроена площ 202 кв.м и 2МС със застроена площ 105 кв.м /бивша детска градина/

АПОС №86/09.06.1997 г.

 

С.Борец

УПИ ІІ стопански дейности, кв.5 с площ 1000 кв.м

АЧОС №1942/19.11.2007 г

Двата имота имат обща граница. И двата имота граничат с асфалтов път. Намират се в близост до стопанският двор на селото.

С.Борец

УПИ ІІІ стопански дейности, кв.5 с площ 2515 кв.м

АЧОС №1941/19.11.2007 г

С.Стрелци

УПИ ХІІІ детска градина, кв.30 от КРП на с. Стрелци с площ 2068 кв.м, ведно с построената в този имот МС /детска градина/ със застроена площ 352 кв.м

АПОС №265/ 25.07.2000 г.

Имотът се намира в центъра на селото.

С.Отец Кирилово

УПИ І производствени дейности, кв.40 от КРП на с.Отец Кирилово с площ 5200 кв.м

 АЧОС №500/01.07.2002 г.

Имотът се намира в края на селото.

С.Отец Кирилово

УПИ І чисти производствени дейности, кв.41 от КРП на с.Отец Кирилово с площ 5475 кв.м

 АЧОС №501/01.07.2002 г.

Имотът се намира в края на селото.

С.Отец Кирилово

УПИ ІІ производствени дейности, кв.41 от КРП на с.Отец Кирилово с площ 7775 кв.м

 АЧОС №5002/01.07.2002 г.

Имотът се намира в края на селото.

С.Пъдарско

УПИ ІІ екологично-чисти стопански дейности, кв.61 от КРП на с.Пъдарско с площ 6770 кв.м

АЧОС №2281/02.04.2009 г.

Имотите се намират в края на селото. Двата имота имат обща граница.

С.Пъдарско

УПИ ІІ№ мандра, кв.61 от КРП на с.Пъдарско с площ 4385 кв.м