Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

 

Територията на общината попада в пределите на Горнотракийската низина и заема южните склонове на Сърнена Средна гора. Релефът е разнообразен – от равнинен в южната част, през хълмист в централната, до ниско планински в северната. Южната част на общината, приблизително до условната линия на север покрай селата Върбен, Златосел и Зелениково се заема от северната, хълмиста част на Горнотракийската низина, с надморска височина между 200 и 300 м. Югозападно от село Тюркмен, на границата с община Раковски се намира най-ниската точка на община Брезово – 171 м н.в. Районите северно от горепосочената условна линия се заемат от южните склонове (и част от северните в землището на село Свежен) на западната част на Сърнена Средна гора. Тук, на границата с община Павел баня, североизточно от село Розовец се издига връх Братан 1235,8 м, най-високата точка на общината и на цялата Сърнена Средна гора.

 

Общината попада в преходно-континенталната климатична област. Пролетта започва рано, което оказва благоприятно въздействие на развитието на земеделските култури. Почвената покривка, съчетана с благоприятните климатични условия благоприятства развитието на горска растителност – бук, дъб, габър, тополи. Тук се срещат повече от 200 вида билки и диворастящи плодове. Районът е особено подходящ за отглеждане на лозя, етерично маслени култури и най- вече на маслодайната роза. Обработваемата земя е 266,437 дка.

 

От Сърнена Средна гора водят началото си множество малки реки, които се стичат на юг и при навлизането си в Горнотракийската низина изкуствено се разделят. По-големи реки са Брезовска река и река Сребра, явяващи се леви притоци на Марица. Брезовска река извира под връх Братан, преминава последователно през село Розовец, село Зелениково, град Брезово и селата Чоба и Тюркмен като южно от последното напуска пределите на общината. Река Сребра води началото си южно от село Свежен. Тече в южна посока като минава последователно през селата Златосел, Дрангово и Отец Кирилово и също напуска територията на общината. Крайната северна част на община Брезово се отводнява от Свеженска река (ляв приток на Бяла река, от басейна на Стряма). Тя извира североизточно от село Свежен, минава през селото и завива на северозапад, като протича в дълбока залесена долина. На около 7 км северозападно от селото навлиза в община Карлово.

 

Тъй като в общината няма големи реки, а подпочвените води са ниски, това създава затруднение при поливното земеделие. За решаването на този проблем в общината са изградени повече от 80 микроязовира. По-големи от тях са язовирите: „Дондуково“ и „Отец Кирилово“ (на река Сребра), „Пъдарско“, „Борец 1, 2 и 3“, „Дрангово“, „Болярино“ и други.