Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FIVS5
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FIV13

Дневен ред на ОбС

Дата на публикуване: 20.03.2023
Последна актуализация: 19.02.2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

 

изх.№26 /19.02.2024 г.

 

 

До ..............................................

 

 

 

 

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, т. 9 от ПОДОСНКВОА
СВИКВАМ:  


на 29.02.2024 г. /Четвъртък /, от 14.30 часа
9-то  заседание на Общински съвет гр.Брезово, което ще се проведе в заседателната зала на община Брезово, ет.
IV при следния
Проект!
Дневен ред:

 

            1. Информазия за Работата на Общинска администрация Брезово през 2023 г.

 

            2. Отчет за дейността на МКБППМН за 2023 г.

 

            3. Докладни записки.

-           Докладна записка с вх. №90 от 01.02.2024 г. от кмета на община Брезово, относно:  Даване на съгласие за участие на община Брезово ц проектно предложение пред Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика, по Целева програма "Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж".

-           Докладна записка с вх. №92 от 02.02.2024 г. от кмета на община Брезово, относно:  Даване на принципно предварително съгласие при извършване на процедури по промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, когато се налага да се използват общински имоти, необходими за изграждане на обекти на техническа инфраструктура / чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ/

-           Докладна записка с вх. №94 от 05.02.2024 г. от кмета на община Брезово, относно:  Определяне на пасища, мери и ливади - общинска собственост на територията на община Брезово за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024 - 2025 година

-           Докладна записка с вх. №95 от 05.02.2024 г. от кмета на община Брезово, относно:  Процедура по §8, ал. 2 т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за ИПИ IX 243, кв. 25 от плана на с. Златосел

-           Докладна записка с вх. №104 от 09.02.2024 г. от кмета на община Брезово, относно: Процедура по §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ IV 129, кв. 27 от плана на с. Стрелци

-           Докладна записка с вх. №111 от 16.02.2024 г. от председател на Общински съвет -  Брезово, относно: Одобряване на средства за закупуване на автомобил за полицейски участък Брезово        

-           Докладна записка с вх. №112 от 16.02.2024 г. от кмета на община Брезово, относно: Одобряване на средства за закупуване на климатик за полицейски участък Брезово.

-           Докладна записка с вх. №113 от 16.02.2024 г. от председател на Общински съвет -  Брезово, относно: Избор на председател на Постоянната комисия “Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба и проекти”

-           Докладна записка с вх. №117 от 19.02.2024 г. от председател на Общински съвет -  Брезово, относно: Служебно погребение на жител на с. Розовец и с. Чоба

-           Докладна записка с вх. №118 от 19.02.2024 г. от председател на Общински съвет -  Брезово, относно: Подпомагане жители на общината с еднократна финансова помощ

 

3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

           

                                                                      

Забележка! На 22.02.2024 г. /четвъртък/ от 14.30 часа в заседателната зала на общината ще се проведе  заседание на Постоянните Комисии при Общински съвет – Брезово.

 

Поканват се граждани и заинтересовани лица да вземат участие в заседанието на общинския съвет.          

 

 

 

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /п/

Иван Стоев