Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

 

Отдел „Обществен ред и управление при кризи” има следните основни функции:

 • Организира планирането, прогнозирането, превантивната дейност, наблюдението, ранното предупреждение и оповестяване, анализ и определяне на алтернативи за реагиране, обучение на населението за начините на поведение и действия при кризи както и осъществява координация при провеждане на спасителни операции от екипите на Единната спасителна система;
 • Извършва оценка, прогнозиране на развитието и взимане на решения за преодоляване на кризите от всякакъв характер;
 • Разработва правила за създаване на необходимите знания, навици и умения за действие в кризисни ситуации от страна на общинската администрация;
 • Подпомага при необходимост служба ПБЗН при осъществяване на дейността й;
 • Създава организация и осъществява контрол по спазване правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на общинските обекти;
 • Осъществява контрол относно изправността на противопожарните уреди, съоръжения и системи;
 • Води регистър с доброволците от общината, като подготвят договори за сключване с тях, осигуряват обучението от преподаватели, осигуряват екипировка на доброволеца, застрахова доброволеца срещу злополука и осигуряват същия за всички осигурени социални рискове, издава карта на доброволеца;
 • Поддържа в изправност и готовност за използване обект „Завиряване на р. Марица”;
 • Изготвя и ежегодно актуализира Плановете за евакуация на личния състав и пребиваващите в сградите на общинската администрация при пожар и авария;
 • Води отчет на предоставените запаси от индивидуални средства за защита, като носи отговорност по съхраняването, обновяването и поддържането на същите;
 • Участва в подготовката на цялостната документация по обявяване на бедствено положение от кмета на общината;
 • Участва в организирането, осигуряването и предоставянето на неотложна помощ на нуждаещите се от кмета на общината;
 • Разработва план за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
 • Разработва военно временен план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военно временно планиране;
 • Поддържа пунктовете за военно временно управление на общината в техническа изправност;
 • Организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;
 • Организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение при мобилизация и при стихийни бедствия и аварии;
 • Организира и осъществява контрол за изпълнението на военно временни задачи на дружества и организации със стопанска и нестопанска дейност и отсрочване от мобилизация във ВС на Република България на необходимите специалисти;
 • Планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително- мобилизационна подготовка;