Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TP951
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TP9D2

Тюркмен

Дата на публикуване: 12.11.2020
Последна актуализация: 09.02.2023

Тюркмен е село в Южна България. То се намира в област Пловдив, община Брезово. Селото е със землище 15,484 кв. км. и надморска височина 195 м. Населението е от 222 жители по постоянен адрес и 247 по настоящ. Основната религия е християнството като в селото има само една жена, изповядваща ислям.
Местност край Тюркмен, носеща наименованието "Орманите" е разположена точно до язовир "Дългъна". Той е важно местообитание и през зимата, и през лятото за стотици растения и животни. Там се срещат редица застрашени и защитени в България видове като голяма бяла чапла, папуняк, ливаден и тръстиков блатар, пет вида кълвачи и много други. Тази местност не е част от Натура 2000, но е с важна роля за дивите растения и животни.
До Руско – турската освободителна война 1877 – 78 г. Тюркмен, както и съседните села Чоба, Гранит, Оризово, Братя Даскалови, Брезово са села населени предимно с турско население. След Освобождението имотите и земите им се изкупуват от българи от близките средногорски села. Основен поминък за онова време е скотовъдството-предимно овце и биволи, както и земеделие.
В Тюркмен има действащо читалище, основано през 1938 г. – „Жеко Димов“. В селото има и християнска църква „Свети Иван Рилски“.
Личност, свързана със селото е Атанас Тошев - български революционер от ВМОРО, четник на Иван Наумов Алябака.