Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0
Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация Вътрешни правила по ЗДОИ Документи за достъп до обществена информация Годишен отчет по ЗДОИ Информация по ЗПКОНПИ Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 13.03.2023

Община Брезово отговаря на всички постъпили заявления за достъп до обществена информация

Заявленията за достъп до обществена информация може да се изпращат по електронна поща, обикновена поща, както и чрез устно заявяване в Центъра за административно обслужване.

ФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ