Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ9232
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ9237

Заповед № РД-01-118/26.01.2024 год.

Дата на публикуване: 29.01.2024
Последна актуализация: 30.01.2024

ЗАПОВЕД № РД-01-118/26.01.2024 год.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №  РД-01- 100/19.01.2024 год.

РЗИ - Пловдив

На основание чл. 63а, ал. 1 и ал.2 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, с оглед увеличената заболяемост, достигнала епидемични стойности от 269,7 на 10 000 души население към 26.01.2024 год. от грип и ОРЗ на територията на област Пловдив, увеличаващата се циркулация на изолиран грипен вирус тип А на територията на област Пловдив и увеличен брой на отсъстващите ученици и педагогически персонал, решение на Областен оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ от 26.01.2024 год., както и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив

НАРЕЖДАМ:

I. Удължавам въведените временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив до 05.02.2024 год., включително, както следва:

1. Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца.

2.Преустановяване на профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.

3. Преустановяване на свижданията в лечебните заведения и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

4. Провеждане на стриктен сутрешен филтър в детските заведения и училища, за недопускане на деца с клинични симптоми на грип и ОРЗ, като откритите болни деца се връщат по домовете им. Не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските и учебни заведения. Извършване на двукратна текуща дезинфекция на повърхности и често проветряване на помещенията.

II. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив за период от 29.01.2024 год. до 05.02.2024 год., включително, както следва:

1. Преустановяване на присъствен учебен процес и провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици на територията на област Пловдив.

            III. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Пловдив.

IV. Контрол по изпълнението на настоящата заповед да се осъществява от  дирекция „Надзор на заразните болести” и дирекция „Медицински дейности” към РЗИ – Пловдив.

V. Заповедта да се сведе до знанието на Областен управител на област Пловдив, Кмет на община Пловдив, кметове на Кметства, началника на РУО – Пловдив, на лечебните и здравни заведения на територията на област Пловдив - за създаване на необходимата организация за изпълнение на противоепидемичните мерки.

VI. Заповедта да се публикува на сайта на РЗИ Пловдив.

 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ - Пловдив, пред Административен съд Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира нейното изпълнение.