Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ9232
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ9237

Процедура за подбор на здравен медиатор

Дата на публикуване: 09.02.2024
Последна актуализация: 09.02.2024

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ –  БРЕЗОВО

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

гр. Брезово, п.к. 4160, област Пловдив                  тел.03191/30-10

ул. “Георги Димитров” № 25                                  факс: 03191/2031       e-mail:oba@brezovo.bg                                          www.brezovo.bg

 

  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА БРЕЗОВО

Обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец

 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Брезово. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.brezovo.bg

 

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на документи: 08.03.2024 година включително.

Документите се подават в деловодството на Община Брезово.

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
 • Подпомагане при попълване на различни документи.
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net    

Заявление за участие в обявената процедура за подбор на здравен медиатор /DOCX формат/